Sổ Tay Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Môi Trường (NXB Hà Nội 2012) – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Sổ tay Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Môi Trường

Sổ Tay Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Môi Trường (NXB Hà Nội 2012) giới thiệu và cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các cán bộ làm công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp một số qui định về pháp luật trong lĩnh vực BVMT được cập nhật tới năm 2012 và các thông tin cần thiết khác có liên quan.

Sổ Tay Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Môi Trường (NXB Hà Nội 2012) - Nhiều Tác Giả
Sổ Tay Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Môi Trường (NXB Hà Nội 2012) – Nhiều Tác Giả

II.MỤC LỤC

Phần 1 : QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Doanh nghiệp cán phải làm gì để quản lý và BVMT trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng

2. Quy trình, thủ tục hành chỉnh thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM cho dự án

3. Quy trình, thủ tục hành chính đăng ký bản cam kết BVMT

4.Trường hợp nào phải lập lại bão cao ĐTM hoặc bản cam kết BVMT

5.Quy đinh xử phat dối với trường hợp không có ĐTM hoặc bản cam kết BVMT.

PHẦN 2: QUÀN LÝ VÀ BẢO VỆ MỔI TRƯÒNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THI CÔNG XÂY DỰNG

1. Chủ dự án phải làm gi sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt?

2. Quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

3. Quy đinh xử phạt đối với trường hợp vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo ĐTM trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng

4. Chủ dự án phải làm gì sau khi bản cam kết BVMT được đăng ký?

5. Quy đinh xử phạt đối với trường hợp vi phạm các quy định về thực hiện bản cam kết BVMT trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng

PHẦN 3: QUẢN LỶ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG

1. Lập đề án BVMT chi tiết, lập đề án BVMT đơn giản

2. Quản lý chất thải nguy hại

3. Kê khai và nộp phí BVMT đối với nước thài như thế nào?

4. Lập báo cáo giảm sát chất lương môi trường

5. Thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình hoat dộng

6 Quy định xử phạt đối với trường hợp chủ doanh nghiệp vi phạm

PHẦN 4: TIỀU CHÍ XẢC ĐỊNH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG

1. Đối tuợng áp dung

2. Căn cứ xác định cơ sơ gây ô nhiễm môi trường. gây ô nhiẻm môi trường nghiêm trong

3. Các thông số môi trường đặc trưng để đánh giá

4.Tiêu chí xác đinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường

5 Tiêu chi xác đinh cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng

PHẦN 5: HỔ TRỢ TÀI CHÍNH TỪ QUỶ BẢO VỆ MÔII TRƯỜNG HÀ NỘI

1. Nguồn vốn hoạt động

2. Mục đích hoạt động

3. Đối tượng được hổ trợ

4. Dự án được vay vốn với lãi xuất ưu dãi

5. Các dự án hoat động được ưu tiên tài trợ hoặc đồng tài trợ

6. Tiêu chí lựa chọn dự án hổ trợ tài chính

7.Hình thức hố trợ tài chính

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook