Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 4 – Trần Ứng Long

I. Giới thiệu Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 4

Tiếp theo tập 3, Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 4 của tác giả Trần Ứng Long nói về cách xử lý ô nhiễm môi trường ngành tẩy nhuộm. Ngành công nghiệp này thải ra một lượng lớn chất ô nhiễm môi trường.

Để có thể chủ động và giảm nhẹ chi phí trong việc khắc phục ô nhiễm, các cơ sở cần nắm được những vấn đề chính của công nghệ xử lý nước thải tẩy nhuộm. Trong Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 4  – Trần Ứng Long sẽ trình bày các giải pháp xử lý ô nhiễm phù hợp với điều kiện hiện nay của các cơ sở tẩy nhuộm tại Thành Phố Hồ Chí Minh, nó cũng thích hợp cả cho các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp tập trung.

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường gồm 10 tập:

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 4 - Trần Ứng Long
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 4 – Trần Ứng Long

II.MỤC LỤC

1. Các vấn đề môi trường của ngành tẩy nhuộm

1.1.      Sơ đồ công nghệ sản xuất

1.2.      Bảng tóm tắt các tác nhân ô nhiễm chính

1.3.      Tính độc hại của thuốc nhuộm hữu cơ

1.4.      Tiêu chuẩn kiểm soát chất thải ô nhiễm  

2. Các phương pháp xử lý ô nhiễm

2.1.      Các công nghệ xử lý nước thải ngành tẩy nhuộm

2.1.1 .Xử  lý bậc 1

2.1.2.  Xử  lý bậc II

2.1.3.  Xử  lý bậc III

2.1.4.  Xử  lý bùn

2.2.      Xử lý khí thải và biện pháp thực hiện giảm thiểu ô nhiễm không khí ngành tẩy nhuộm

2.2.1.  Phương pháp hấp thụ

2.2.2.  Phương pháp hấp phụ

2.3.      Khống chế ô nhiễm chất thải rắn

2.4.      Các điều kiện an toàn lao động trong ngành tẩy nhuộm

2.5.      Một số biện pháp sơ bộ thực tế nhằm giảm ô nhiễm ngành dệt nhuộm

3. Các giải pháp xử lý ô nhiễm thực tiễn ngành tẩy nhuộm

3.1.      Giải pháp xử lý

3.2.      Quá trình vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm

3.2.1.  Chuẩn bị hóa chất

3.2.2.  Chuẩn bị điện cho động cơ

3.2.3.  Vận hành hệ thống

3.2.4.  Bao trì

3.3.      Hình ảnh một số hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm đã xây dựng

4. Bảng khái toán kinh phí một số thiết bị chính xử lý nưốc thải tiểu

thủ công nghiệp tẩy nhuộm bằng phương pháp hoá lý với qui mô theo mẻ   

5. Danh mục các đơn vị tư vấn

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook