Giáo trình Hoá Nước – Nguyễn Văn Bảo

I. Giới thiệu Giáo trình Hóa Nước _ Nguyễn Văn Bảo

Giáo trình Hoá Nước _ Nguyễn Văn Bảo do NXB Xây Dựng phát hành năm 2011 gồm 152 Trang

Hiện nay vấn để nước sạch và vệ sinh môi trường đang được cả loài người trên trái đất rất quan tâm. Ở Việt Nam, vấn đề ỏ nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước đang xảy ra rất nghiêm trọng. Vì vậy việc nghiên cứu chất lượng nước, xác định các chất gây ô nhiễm cho nguồn nước, từ đó đề xuất các phương pháp xử lí các nguồn nước bị ô nhiễm để phục vụ cho kinh tế, dân sinh là rất cấp thiết.

Cuốn sách “‘Hoá Nước” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên nhân hình thành, thành phần hóa học của các nguồn nước và phương pháp đánh giá chất lượng các nguồn nước. Và cung cấp những kiến thức cơ bản về phân tích định lượng nhấm xác định hàm lượng các chất thành phần có trong nước.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.

Giáo trình Hoá Nước _ Nguyễn Văn Bảo
Giáo trình Hoá Nước _ Nguyễn Văn Bảo

II.MỤC LỤC

Phần thứ nhát

HOÁ HỌC CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Chương 1. Nước và tín h chất củ a nước

1.1. Thành phần của nước 5

1.2. Cấu tạo và tính chất của nước 6

1.3. Sự hoà tan các chất trong nước 9

1.4. Định luật tác dụn g khối lượng 13

1.5. Hoạt độ của các ion trong dung dịch 16

Chương II. Thành phần hoá học của nước thiên nhiên

2.1 .Thành phần nước thiên nhiên 22

2.2. Điều kiện chung hình thành thành phần hoá học cùa nước thiên nhiên 23

2.3. Thể khí hoà tan 31

2.4. Nồng độ ion hydro 33

2.5. Các ion chủ yếu có trong nước thiên nhiên 36

2.6. Các chất do sinh vật tạo ra 42

2.7. Các nguyên tố vi lượng. 45

2.8. Chất hữu cơ trong nước thiên nhiên 46

Chương III. Hoá học nước sông

3.1. Đặc điểm chung 48

3.2. Động thái của các ion chú yếu nhất 48

3.3. Dộng thái của các chất aibumin sinh vật 51

3.4. Động thái của các họp chất hữu cơ 52

3.5. Đ ộng thái của các chất khí hoà tan vá của ion H +     53

3.6. Tính không đồng đều về thành phần hoá học của nước sông 54

4.1. Đặc điểm hình thành thành phần hoá học của nirớc hồ 55

4.2. Hồ nước ngọt và hồ nước kiềm 56

4.3. Hồ nước nhân tạo 59

4.4. Hồ nước mặn 62

Chương V. Hoá học nước ngầm

5.1. N hữ ng đặc điểm của sự iiình thành thành phần h o á học của nước ngầm 6Ó

5.2. Sự phân tầng của nước ngầm 66

5.3. Nước khoáng 67 Giáo trình Hoá Nước _ Nguyễn Văn Bảo

5.4. Nước có thành phần đặc biệt 67

Chương VI. Hoá học nước biển

6 .1. Các đặc điểm của nước biển 69

6.2. Các ion chủ yếu có trong nướ c biển 69

6.3. Độ mặn của nước biển  72

Chương VII. Phương pháp nghiên cứu hoá nước và yêu cầu sử dụng nước

7.1. Bố trí hệ thống trạm đo đạc chất lượng nước 73

7.2. Phương pháp lấv mẫu nước 73

7.3. Yêu cầu sử dụng nước 75

Chương VIII. Phương pháp hệ thông hoá thành phần hoá học nước thiên nhiên

8.1. Phương pháp Cuốc lốp 82

8.2. Phương pháp hình chữ nhật 83

8.3. Phương pháp đồ thị tam giác 83

8.4. Phương pháp Sucarep 85

Chương IX. Phương pháp chỉnh biên tài liệu hoá nước

9.1. Mục đích của sự chỉnh biên tài liệu hoá nước 87

9.2. Nội dung của quá trình chỉnh biên tài liệu hóa nước 87

9.3. Các phương pháp kiểm tra tài liệu hóa nước 90

9.4. Thuyết m inh và ghi biểu đồ 92

9.5. Viết báo cáo hàng năm và báo cáo íổng hợp về hóa nước 92

Phần thứ hai HOÁ HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
Chương X. Phương pháp phân tích thể tích

10.1. K hái niệm chung về phương pháp phân tích thể tích 95

10.2. Nồng độ dung dịch dùng trong phương pháp phân tích thể tích 96

10.3. Phương pháp trung hòa 99

10.3.1. Cơ sở của phương pháp 99 Giáo trình Hoá Nước _ Nguyễn Văn Bảo

10.3.2. Chất chỉ thị màu dùng trong phương pháp trung hòa 100

10.3.3. Đường cong chuẩn độ đơn bậc 102

10.3.4. Đường cong chuẩn độ đa bậc 111

10.4. Phương pháp kết tủa 116

10.4.1. Đặc điểm chung của phương pháp kết tủa 116

10.4.2. Đường cong chuẩn độ 116

10.4.3. Chất chỉ thị 118

10.5. Phương pháp phức chất 119

10.5.1. Nguyên tắc của phương pháp 119

10. 5.2. Q uá trình chuẩn độ 120

10.5.3. Chất chỉ thị dùng trong phương pháp phức chất 120

10.6. Phương pháp oxy hoá – khử 123

10.6.1. Nguyên tắc của phương pháp 123

10.6.2. Một số khái niệm cơ bản 123

10. 6.3. C huẩn độ bằng phương pháp oxy hoá – khử 127

10.6.4. Chất chỉ thị dùng trong phương pháp oxy hóa – k h ử 130

Chương .XI. Phương pháp phân tích hoá lý

11.1. Phương pháp đo màu 134

11. 1.1. M ột số khái niệm cơ bản 134

11. 1.2. Phương pháp đo màu quang điện 136

11.2. Phương pháp đo màu ngọn lừa. 139

11.2.1. Cấu tạo của dụng cụ đo 139

11.2.2. Phương pháp đo 140

Chương XII. Các thông số cơ bản đánh giá chất lượng nước

1 .Độ pH 141

2. Nhiệt độ 141

3. Màu sắc 141 Giáo trình Hoá Nước _ Nguyễn Văn Bảo

4. Độ đục 142

5. Độ mặn 142

6 . Tổng hàm lượng chất rắn (TS) 142

7. Tổng hàm lượng chất lơ lửng 143

8 . Tổng chất rắn hòa tan 143

9. Chất rắn bay hơi 143

10. Chất rắn có thể lắng 143

11. Đ ộ kiềm toàn phần 143

12. Đ ộ cứng của nước 144

13. H àm lượng oxy hòa tan trong nước 144

14. Nhu cầu oxy sinh hóa 145

15. N hu cầu oxy hóa học 146

16. H àm lượng sắt và m angan trong nước 146

17. H àm lượng photpho 146

18. Hàm lượng sunfat 146 I

19. H àm lượng nitơ 147

20. Hàm lượng kim loại nặng 147

21. Hàm lượng chất dầu m ỡ 147

22. Các chỉ tiêu vi sinh 147

Tài liệu tham khảo 148

Mục lục 149

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook