Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tập 2 (NXB Hà Nội 2010) – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tập 2

Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 2 cung cấp cho các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cách nhận biết các tác động môi trường chính, các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của các nhóm loại hình dự án kèm theo danh mục các tài liệu tham khảo.

Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tập 2 (NXB Hà Nội 2010) - Nhiều Tác Giả
Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tập 2 (NXB Hà Nội 2010) – Nhiều Tác Giả

II.MỤC LỤC

 1. NÔNG NGHIỆP
 2. Canh tác nông nghiệp

1.1.Phạm vi

1.2. Tác động môi trường và các phương pháp bảo vệ

1.2.1.  Các tác động môi trường

1.2.2.  Phương pháp bảo vệ

1.2.2.1. Điều kiện chung

1.2.2.2. Sinh thái nông trại

1.3. Những lưu ý trong phân tích và đánh giá của các tác động môi trường

1.4. Sự tương tác với các khu vực khác

1.5.  Tóm lược đánh giá môi trường liên quan

1.6.  Tài liệu tham khảo

 1. Bảo vệ thực vật

2.1.      Phạm vi

2.2.      Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

2.2.1.  Tổng quan về bảo vệ thực vật

2.2.2.  Các phương pháp bảo vệ thực vật đặc trưng

2.3.      Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường     40

2.4.      Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác       40

2.5.      Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

2.6.      Tài liệu tham khảo

 1. Lâm nghiệp

3.1.      Phạm vi

3.1.1.  Tổng quan

3.1.2.  Các lĩnh vực

3.2.      Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

3.2.1.  Các tác động đặc thù của từng lĩnh vực đến môi trường

3.2.2.  Các chiến lược bảo vệ đặc thù theo lĩnh vực

3.3.      Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

3.4.      Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

3.4.1.  Các bổ sung

3.4.2.  Môi trường xã hội

3.5.      Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

3.6.      Tài liệu tham khảo

Phụ lục: Giải thích một số thuật ngữ

 1. Chăn nuôi

4.1.      Phạm vi

4.2.      Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

4.2.1.  Các dạng quản lý chăn nuôi

4.2.1.1. Chỉ sử dụng đồng cỏ

4.2.1.2.  Sử dụng đồng cỏ và có bố sung thêm thức ăn

4.2.1.3.   Sản xuất cỏ khô

4.2.1.4.  Chuồng, trại

4.2.2. Các hệ thống chăn nuôi

4.2.2.1. Trại nuôi súc vật (Ranches- ở Mỳ, Canada)

4.2.2.2. Hệ thống đồng cỏ

4.2.2.3.  Chăn nuôi ờ qui mô nhỏ

4.2.4.  Các trang trại lớn với quá trình chăn nuôi thâm canh (chăn nuôi thương mại)

4.3.      Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

4.4.      Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

4.5.      Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

4.6.      Tài liệu tham khảo

 1. Dịch vụ thúy

5.1.      Phạm vi

5.2.      Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

5.2.1.  Kiểm soát dịch bệnh

5.2.1.1. Khám và chữa bệnh

5.2.1.2. Phòng bệnh (prophylaxis)

5.2.1.3. Kiểm soát sinh vật trung gian (Vector control)

5.2.1.4.  Kiểm soát dịch bệnh

5.2.1.5.   Kiếm soát các bệnh có thế lây lan sang người

5.2.2.  Các hoạt động tại phòng thí nghiệm

5.2.2.1.  Chuấn đoán tại phòng thí nghiệm

5.2.2.2.  Sản xuất vaccine

5.2.2.3.  Phân tích chất thải

5.2.3.  Thụ tinh nhân tạo và cấy phôi

5.2.4.  Kiểm tra thực phẩm

5.2.4.1.Kiểm tra thịt

5.2.4.2.Vệ sinh thực phẩm

5.3.Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

5.4. Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

5.6.Tài liệu tham khảo

 1. Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản

6.1. Phạm vi

6.2. Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

6.2.1. Các trại nuôi cá thủ công qui mô nhỏ

6.2.2. Nuôi trồng thuỷ sàn qui mô nhỏ

6.2.3.  Sử dụng các hồ nhân tạo đế nuôi cá và nuôi trồng thuỷ            sản

6.2.4.  Nghề cá trong khu vực 200 dặm đặc quyền kinh tế

6.2.5.  Sử dụng rừng ngập mặn để nuôi cá và nuôi trồng thuỷ  sản

6.3. Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

6.4. Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

6.5. Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

6.6. Tài liệu tham khảo

 1. Công nghệ/kỳ thuật nông nghiệp

7.1. Phạm vi

7.2. Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

7.2.1. Con người, hệ sinh thái và kỹ thuật nông nghiệp

7.2.1.1. Con người và kỹ thuật nông nghiệp

7.2.1.2. Hệ sinh thái và kỳ thuật nông nghiệp

7.2.2. Tống quan về kỳ thuật nông nghiệp

7.2.2.1.  Các nguồn năng lượng, hệ thống động lực, nhiên liệu và chất bôi trơn

7.2.2.2. Sản xuất các kỳ thuật phụ trợ

7.2.3.  Các đặc thù của sản xuất cây trồng

7.2.3.1. Cày cấy

7.2.3.2. Gieo hạt/trồng cây,chăm sóc và bón phân

7.2.3.3. Thu hoạch, đập lúa, chế biến, bảo quản và lưu trữ

7.2.3.4. Cung cấp và phân phối nước

7.2.4.  Các đặc trưng cùa ngành chăn nuôi

7.3. Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

7.4. Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

7.5. Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

7.6. Tài liệu tham khảo

 1. 8. Thuỷ lợi

8.1. Phạm vi

8.2. Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

8.2.1.  Tác động đến các thành phần của môi trường tự nhiên

8.2.1.1. Cung cấp, vận chuyển và phân phối nước

8.2.1.2. Sử dụng và tiêu thoát nước

8.2.2.  Các tác động kinh tế-xã hội gây bời quá trình cấp, vận chuyển, phân phối, sử dụng và tiêu thoát nước

8.2.2.1. Các yêu cầu, nhân lực, thu nhập và phân phối

8.2.2.2. Sức khoẻ

8.2.2.3. Sinh kế, nhà ở và giải trí

8.2.2.4. Tập huấn và các quan hệ xã hội

8.3. Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

8.4. Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

8.5. Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

8.6. Tài liệu tham khảo

 1. MỎ VÀ NĂNG LƯỢNG
 2. Thăm dò, khảo sát và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên

1.1.      Phạm vi

1.2.      Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

1.2.1.  Tiếp cận khu vực làm việc

1.2.1.1.  Các tuyến đường tiếp cận

1.2.1.2. Các tuyến dùng cáp

1.2.2.  Lập bản đồ địa hình và địa chất

1.2.3.  Trại và các hệ thống hỗ trợ

1.2.4.  Địa vật lý

1.2.4.1. Kỹ thuật hàng không

1.2.4.2. Khảo sát địa chấn

1.2.4.3. Khảo sát địa vật lý không dùng địa chấn

1.2.4.4. Bắn phá giếng khoan

1.2.5.  Khảo sát địa chất thuỷ văn

1.2.5.1 Bom thí nghiệm dài hạn

1.2.5.2. Thí nghiệm phun

1.2.5.3. Thí nghiệm đánh dấu

1.2.6.  Công tác thăm dò

1.2.6.1. Các hố thử nghiệm

1.2.6.2.Hầm, đường lò

1.2.6.3.Khoan

1.2.6.4.Chất thải rắn/quá trình đổ bò

1.2.7.  Thu mẫu

1.2.7.1.Lấy mẫu bề mặt

1.2.7.2.Lấy mẫu hải dương học

1.2.8.  Thí nghiệm/phòng thí nghiệm

1.2.8.1.Phân tích phòng thí nghiệm

1.2.8.2.Thí nghiệm tuyến, làm giàu quặng

1.3.Các lưu ý trong phân tích và đánh      giá tác động môi trường

1.4.Sự tương tác với các khu vực/lĩnh       vực khác

1.5.Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

1.6.Tài liệu tham khảo

2.Khai thác mỏ lộ thiên

2.1.Phạm vi

2.2.Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

2.2.1.Các hệ quả môi trường tiềm tàng của quá trình khai thác lộ thiên

2.2.1.1.Khai thác khô

2.2.1.2.Khai thác ướt

3.Khai thác ngầm

3.1.Phạm vi

3.2.Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

3.2.1.Tác động môi trường đến trữ lượng và các vùng nguyên liệu lân cận

3.2.1.1.Khai thác các nguồn tài nguyên

3.2.1.2 Sự phá vỡ các kết cấu

3.2.1.3.Sự phá vỡ/chia rẽ dòng chảy của nước ngầm

3.2.1.4.Thay đối chất lượng nước ngầm

3.2.2.  Các tác động môi trường của khai thác ngầm

3.2.2.1.Không khí/khí hậu

3.2.2.2.Tiếng ồn

3.2.2.3.Bụi

3.2.2.4.Nước mỏ

3.2.3.  Các tác động phía trên bề mặt

3.2.3.1.Không khí/khí hậu

3.2.3.2.Nước

3.2.3.3.Sụt lún

3.2.3.4.Xả thải chất thải, nhu cầu sử dụng đất, cảnh quan

3.2.4.  Các hệ quả khác của quá trình khai thác ngầm

3.3.      Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

3.3.1.  Không khí/khí hậu

3.3.2.  Tiếng ồn

3.3.3.  Bụi

3.3.4.  Nước

3.3.5.  Đất

3.4.      Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

3.5.      Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

3.6.      Tài liệu tham khảo

 1. Xử lý và chế biến khoáng sản

4.1.      Phạm vi

4.2.      Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

4.2.1.  Xử lý

4.2.2.  Tán vụn, sàng, nghiền và phân loại

4.2.3.  Tách, tuyển nổi

4.2.4.  Nung

4.2.5   Xử lý, bảo quản các chất đã làm giàu, tái trồng trọt

4.3.Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

4.4.Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

4.5.Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

4.6.Tài liệu tham khảo

5.Dầu mỏ và khí thiên nhiên – Khai thác, sản xuất, xử lý, lưu trữ

5.1.Phạm vi

5.2.Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

5.2.1.  Khai thác

5.2.1.1.Môi trường tự nhiên và sinh thái

5.2.1.2.Môi trường xã hội

5.2.1.3.Sức khoẻ và an toàn

5.2.2.  Sản xuất

5.2.2.1            Môi trường tự nhiên và sinh thái

5.2.2.2.Kinh tế, xã hội

5.2.2.3. Sức khoẻ và an toàn

5.2.3.  Xử lý và lưu trữ

5.2.3.1.Môi trường tự nhiên

5.2.3.2. Sức khoẻ và an toàn

5.3.Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

5.4.Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

5.5.Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

5.6.Tài liệu tham khảo

6.Sản xuất than cốc (coke), khí hoá than, sản xuất và phân phối khí

6.1.Phạm vi

6.2.Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

6.2.1Các tác động môi trường

6.2.2.Các biện pháp bảo vệ

6.3.Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

6.3.1.Tổng quan

6.3.2.Tóm lược các giá trị giới hạn và tiêu chuẩn

6.3.3.Đánh giá tác động môi trường

6.4.Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

6.5.Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

6.6.Tài liệu tham khảo

7.Các trạm nhiệt điện

7.1.Phạm vi

7.2.Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

7.2.1.Không khí

7.2.1.1.Kiểm soát bụi

7.2.1.2.Khử lưu huỳnh

7.2.1.3.Khử NOx

7.2.1.4.Hiệu ứng nhà kính

7.2.1.5.Các nguồn phát thải dạng diện

7.2.2.  Nước

7.2.3.  Đất và nước ngầm

7.2.4.Sức khoẻ cộng đồng

7.2.5.  Cảnh quan

7.3.      Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

7.3.1.  Các giới hạn phát thải

7.3.2.  Các giới hạn phát thải vào không khí

7.3.3.  Quan trắc/giám sát mức độ ô nhiễm

7.3.4.  Giới hạn xả thải nước thải

7.3.5.  Tiếng ồn

7.4.      Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

7.5.      Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

7.6.      Tài liệu tham khảo

7.7.      Phụ lục

 1. Truyền tải và phân phối điện

8.1.      Phạm vi

8.2.      Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

8.2.1.  Các hệ quả đối với môi trường

8.2.2.  Sức khoẻ công đồng, an toàn lao động và ngăn ngừa tai nạn

8.2.3.  Làm suy thoái cảnh quan

8.2.4.  Các tác động kinh tế-xã hội và văn hoá-xã hội

8.3.      Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường và tiêu chuẩn an toàn nghề nghiệp

8.4.Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

8.5.Tóm lược đánh giá tác động môi trường liên quan

8.6.Tài liệu tham khảo

9.Các nguồn tài nguyên tái tạo năng lượng

9.1.      Phạm vi

9.2.      Các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ

9.2.1.  Năng lương mặt trời

9.2.2.  Năng lượng sinh khối

9.2.2.1.Đốt

9.2.2.2.Khí hoá

9.2.2.3.Biogas

9.2.2.4.Nhiên liệu sinh học

9.2.3.  Năng lượng gió

9.2.4.  Thuỷ điện

9.2.5.  Năng lượng địa nhiệt

9.3.      Các lưu ý trong phân tích và đánh giá tác động môi trường

9.4.      Sự tương tác với các khu vực/lĩnh vực khác

9.6.      Tài liệu tham khảo

…….

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook