A study on Environmental Performance Index of a Sewage Treatment Plant

Environmental Performance Index

I. GIỚI THIỆU

 

A study on Environmental Performance Index of a Sewage Treatment Plant (Một nghiên cứu về chỉ số hiệu suất môi trường của nhà máy xử lý nước thải)

A study on Environmental Performance Index of a Sewage Treatment Plant
A study on Environmental Performance Index of a Sewage Treatment Plant

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Một nghiên cứu về chỉ số hiệu suất môi trường của nhà máy xử lý nước thải

1. Giới thiệu

Tại Nhật Bản, thúc đẩy cho quá trình điều trị tiên tiến để bảo vệ các hiện tượng phú dưỡng trong khu vực nước đã nhận nửa kín và năng lượng phục hồi để bảo vệ các vấn đề nóng lên toàn cầu đã được đề xuất. Chúng tôi đã phát triển một mô phỏng để đánh giá hiệu suất trên một xử lý nước thải nhà máy từ quan điểm của cả hai làm sạch nước và năng lượng tiêu thụ, và kiểm tra các chỉ số hiệu suất môi trường ..
2. Khái niệm về PES (Hệ thống đánh giá hiệu suất)

1) PES đánh giá cả về chất lượng nước trong nước thải và năng lượng tiêu thụ dựa trên các dữ liệu về số lượng nước và chất lượng nước.

2) Về chất lượng nước, PES sẽ đưa vào vấn đề tài khoản hữu cơ (BOD), lơ lửng rắn (SS), Tổng Nitơ (T-N) và Tổng Phốt pho (T-P).

3) Mô hình toán của PES là rất đơn giản bởi vì PES thiết lập một điểm quan trọng trong việc nắm bắt các dòng nguyên liệu của toàn bộ các nhà máy xử lý .

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook