Bài giảng Mô Hình Hóa Các Quá Trình Môi Trường

I. Giới thiệu Bài giảng Mô Hình Hóa Các Quá Trình Môi Trường

Bài giảng Mô Hình Hóa Các Quá Trình Môi Trường nhằm cung cấp các kiến thức về cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp mô hình hóa môi trường, biết cách ứng dụng cụ thể của mô hình trong công tác quản lý môi trường hiện nay, ứng dụng một số phần mềm tính tự động hóa tính toán ô nhiễm, quản lý môi trường.

Slide.Mô Hình, Mô Hình Hóa & Mô Hình Hóa Các Quá Trình Môi Trường
Slide.Mô Hình, Mô Hình Hóa & Mô Hình Hóa Các Quá Trình Môi Trường

II.MỤC LỤC

1.MÔ HÌNH, MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ HÌNH HÓA CÁC QUÁ TRÌNH MÔI TRƯỜNG

1.1 Mô hình như một công cụ kết nối thế giới tự nhiên và xã hội loài người.

1.2 Mô hình hóa môi trường như một bộ phận không tách rời của mô hình hóa nói chung

1.3 Các dạng mô hình môi trường

1.4 Một số nguyên tắc cơ bản trong xây dựng mô hình

2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH TOÁN SINH THÁI

3. MÔ HÌNH HÓA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

4. MÔ HÌNH HÓA Ô NHIỄM NƯỚC

5. XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP GIS, CSDL MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH TOÁN TRÊN VÍ DỤ CAP, ENVIMAP

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook