Time Optimal Control for the biological treatment of blue wastewaters generated in aircrafts

blue wastewaters

I. GIỚI THIỆU

 

Time Optimal Control for the biological treatment  of blue wastewaters generated in aircrafts ( Tối ưu thời gian kiểm soát đối với việc xử lý sinh học nước thải xanh được tạo ra ở trên máy bay)

Time Optimal Control for the biological treatment of blue wastewaters generated in aircrafts
Time Optimal Control for the biological treatment of blue wastewaters generated in aircrafts

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Tối ưu thời gian kiểm soát đối với việc xử lý sinh học nước thải xanh được tạo ra ở trên máy bay

Nước thải phát sinh trong phương tiện công cộng như máy bay, xe buýt, xe lửa, xe hàng hải được gọi là nước xanh do việc bổ sung các thuốc nhuộm màu xanh sản phẩm khử mùi, khử trùng và phá vỡ chất thải rắn trong bể nắm giữ. Bên cạnh đó các thuốc nhuộm, các vệ sinh sản phẩm có thể chứa formaldehyde, glyoxal, glutaraldehyde, amoni bậc bốn, phenol alkyl và glycol.

Các nước trong xanh được đặc trưng bởi một hóa chất cao nhu cầu oxy, các chất hữu cơ không pha loãng, nhà vệ sinh giấy và ngoài các hóa chất hiện diện trong sản phẩm, có thể ức chế các vi sinh vật trong HTXLNT.

Sequencing batch reactor (SBR) các quy trình có chứng minh là có hiệu quả trong xử lý nước thải công nghiệp có chứa ức chế hợp chất, và có thể là một lựa chọn tốt cho những trường hợp của nước thải màu xanh được tạo ra ở trên máy bay.

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá sử dụng các chiến lược ED-TOC cho tối ưu sự suy thoái của các nước trong xanh đến từ máy bay.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook