Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 -Nhiều tác giả

I. Giới thiệu Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1

Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 cung cấp cho các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cách nhận biết các tác động môi trường chính, các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của các nhóm loại hình dự án kèm theo danh mục các tài liệu tham khảo.

Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 -Nhiều tác giả
Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 -Nhiều tác giả

II.MỤC LỤC

Tập I: GIỚI THIỆU, QUY HOẠCH LIÊN NGÀNH, CƠ SỞ HẠ TẦNG
Hướng dẫn xây dựng nghiên cứu toàn diện về các khía cạnh môi trường của dự án

I. GIỚI THIỆU
1. Định nghĩa các vùng ảnh hưởng

A. Sự cần thiết của một nghiên cứu về môi trường

B. Cơ sở cho việc kiếm tra các tác động môi trường

C . Nội dung và cơ cấu của nghiên cứu môi trường

(1) Khí hậu và thời tiết

(2) Đất và nước ngầm

(3) Chu trình thủy văn

(4 )Thảm thực vật và sử dụng đất

(5) Thực vật và động vật với sự liên quan đặc biệt để chúng cần được bảo vệ

(6 )Dân số và khu định cư

(7 )Thành phần của hệ sinh thái cần được bảo vệ đặc biệt, đa dạng

2.  Những căng thẳng hiện hữu và sự ổn định/ khả năng chịu đựng của hệ sinh thái

2.1 Ô nhiễm không khí

2.2 Những căng thẳng và rủi ro ảnh hưởng đến đất và nước ngầm

2.3 Những căng thắng và rủi ro ảnh hưởng đến những vùng nước mặt

2.4 Tiếng ồn và độ rung (chỉ thị các thói quen/thể chất tại địa phưong)

2.5 Những căng thẳng và rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái

2.6 Những căng thắng và rủi ro ảnh hưởng đến các thành phần loài (thực vật và động vật)

2.7 Những rủi ro đặc biệt

3. Mô tả các căng thẳng gây ra bởi dự án
 1. 3.1 Mô tả quy trình và những hoạt động của dự án có liên quan vói môi trường

3.2 Những căng thẳng trực tiếp và những rủi ro bắt nguồn từ dự án

3.2.1 Những phát thải trong không khí (các khía cạnh riêng biệt như trong 2.1 )

3.2.2 Việc đưa các chất vào nước mặt và nước ngầm (các khía cạnh riêng biệt như trong 3.2.2 và2.3 )

3.2.3) Sự đưa các chất vào đất (như một chỗ cất giấu)

3.2.4 Vật liệu thải, chất thải rắn và nước thải

3. 2.5 Tiếng ồn và độ rung

3.3 Những tác động gián tiếp của dự án

3.3.1 Những tác động do khai thác tài nguyên khoáng sản đế sử dụng làm nguyên liệu trong các dự án quy hoạch

3.3.2 Những tác động của dự án về sử dụng nước ngầm, nước mặt và sự hồi lưu của nước

3.3.3 Những tác động do sử dụng các nguồn tự tái sinh và không tự tái sinh

3.3.4 Những tác động đến hệ quả từ việc mở rộng và tăng cường sử dụng đất (bao gồm cả hậu quả của những người sử dụng trước đó)

3.3.5 Những tác động đến hệ quả từ việc dừng dự án xử lý chất thải rắn

3.3.6 Những tác động của các biện pháp cơ sở hạ tầng

3.3.7 Những tác động xảy ra trong giai đoạn xây dựng

4. Đánh giá toàn bộ các căng thẳng tương lai và những tác động của chúng

4.1 Tổng thể  Những căng thẳng ảnh hưởng đến hệ thống phụ riêng biệt và sự so sánh với những tiêu chuấn số lượng/ chất lượng

4.1.1 Ô nhiễm không khí (thuộc về những khía cạnh như ở trên)

4.1.2 Những căng thẳng ảnh hường đến những vùng nước mặt và nước ngầm (thuộc về những khía cạnh như ở trên)

4.1.3 Những căng thẳng kết quả từ tái chế chất thải (dư) từ nguyên vật liệu và xử lý chất thải rắnvà nước thải

4.1.4 Những căng thắng ảnh hường đến đất đai (thuộc về những khía cạnh như ờ trên)

4.1.5 Những căng thẳng gây ra bởi tiếng ồn và độ rung

4.1.6 Những căng thắng ảnh hường đến thực vật và động vật

4.1.7 Những căng thẳng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái

4.2 Những căng thẳng/tác động đến môi trường tương lai vào các thành phần môi trường đòi

hỏi sự bảo vệ

4.2.1 Sức khỏe và phúc lợi

4.2.2 Vi khí hậu

4.2.3 Đất và nước ngầm

4.2.4 Nước mặt

4.2.5 Thực vật và sử dụng đất

4.2.6 Thực vật và động vật

4.2.7 Vật chất và sự bảo vệ các giá trị văn hóa

4.2.8 Những tác động bất lợi lên các hình thức khác của hoạt động kinh tế…

4.3 Tóm tắt và xử lý chắc chắn thêm các căng thẳng và các khả năng xáo trộn trên cơ sở của điểm 4, nơi mà thích hợp với sự xem xét đặc biệt về sự đóng góp của chúng cho những vấn đề môi trường toàn cầu

5. Các đề xuất lựa chọn môi trường hoàn chỉnh [sound options]

5.1 Ý kiến về vị trí dự án từ góc độ môi trường

5.2 Những thay đổi công nghệ trong nhà máy

 • 5.3 Những yêu cầu về môi trường và sự an toàn được đáp ứng bởi một dạng dự án đề xuất

5.3.1 Các biện pháp để giảm lượng phát thải

5.3.2 Các biện pháp khác trong phạm vi dự án

5.3.3 Đào tạo và nâng cao nhận thức cho cán bộ về các biện pháp an toàn lao động và bảo vệ

môi trường

5.3.4 Phát triển các biện pháp giám sát

5.3.5 Tỗ chức sắp xếp để đảm bảo rằng các biện pháp kế hoạch bảo vệ được thực hiện đầy đủ

 • 6. Sự đánh giá tổng thể và các hỗ trợ ra quyết định

6.1 Những tác động của dự án có thế dự báo và ước định đưực không

  • 6.2 Như thế nào là dự án đưực đánh giá cao nhất dựa trên quan điểm môi trường?
  • II. QUY HOẠCH LIÊN NGÀNH
  • 1. Qui hoạch không gian và qui hoạch vùng

1.1.Phạm vi và mục đích của quy hoạch không gian và quy hoạch vùng tại các quốc gia đang

 • phát triển

1.2 Công cụ

 • 2. Qui hoạch vị trí phát triển công nghiệp và thương mại

2.1 Phạm vi

  • 2.2 Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

2.2.1 Tác động môi trường của các hoạt động công – thương

2.2.2 Các tác động môi trường của các biện pháp liên quan đến cơ sở hạ tầng

2.2.3 Các vấn đề xã hôi liên quan

2.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường

2.4 Mối tương tác vói các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác

2.5 Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường

2.6 Tài liệu tham khảo

 • 3. Qui hoạch phát triển năng lượng

3.1 Phạm vi

3.2 Xây lắp các hệ thống năng lượng và nhiên liệu – Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

3.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường

3.4 Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác

3.4.1 Các mục tiêu chung và các khía cạnh kinh tế – xã hội / văn hóa – xã hội 6

3.4.2 Mối liên hệ/tương tác với các ngành/lĩnh vực khác

3.5 Tóm tắt các thoả đáng về môi trường

3.6 Tài liệu tham khảo

4. Qui hoạch khung cấp nước

4.1 Phạm vi

4.1.1 Tổng quan

4.1.2 Các định nghĩa và nguyên lý qui hoạch khung cấp nuớc

4.2 Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

4.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường

4.3.1 Các khía cạnh tương hỗ liên quan

4.3.2 Phân tích tình trạng sử dụng và chất lượng các nguồn nước thiên nhiên

4.3.2.1  Xác lập việc cung cấp nước thiên nhiên

4.3.2.2  Xác lập khả năng xử dụng nguồn nước cấp

4.3.2.3 Xác định nhu cầu sử dụng nước

4.3.2.4 Cân bằng thuỷ lực và qui hoạch tống thế

4.3.3 Phân tích các tác động đến hệ sinh thái, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng nguồn tài nguyên

4.3.4 Phân tích tác động đến sức khoẻ và vệ sinh

4.3.5 Tác động kinh tế-xã hội và văn hoá-xã hội

4.3.6 Khung hành chính và chính sách

4.4 Mối tương tác vói các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác

4.5 Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường

 • 4.6 Tài liệu tham khảo
5. Qui hoạch phát triển giao thông vận tải

5.1 Phạm vi

5.1.1 Định nghĩa “vận tải và giao thông” “Transport and Traffic”

5.1.2 Các hình thức vận tải và giao thông

5.2 Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

5.2.1 Các tác động môi trường trục tiếp của một số mô hình vận tải

5.2.2 Các biện pháp bảo vệ trục tiếp

5.2.3 Các tác động môi trường của vận tải và giao thông ở phạm vi địa phương, vùng và toàn cầu, và các biện pháp bảo vệ có thế áp dụng

5.2.4 Giảm giao thông đường bộ và chuyến sang dạng vận tải khác, bằng qui hoạch phát triển vùng và kế hoạch quốc gia về giao thông vận tải

5.2.5 Các biện pháp hành chính, qui định và tài chính

5.2.6 Các đặc trưng của qui hoạch giao thông đô thị

5.2.7 Qui hoạch vận tải hướng môi trường

 • 5.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường
 • 5.4 Mối tương tác vói các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác
 • 5.4 Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường
 • 5.6 Tài liệu tham khảo
6. Du lịch

6.1 Phạm vi

6.2 Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

6.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường

6.4 Mối tương tác vói các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác

6.5 Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường

6.6 Tài liệu tham khảo

7. Phân tích, dự báo và thử nghiệm

7.1 Phạm vi

7.2 Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

7.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường

7.4 Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vỉ/ngành khác

7.5 Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường

7.6 Tài liệu tham khảo

 1. III. CƠ SỞ HẠ TẦNG
8. Cung cấp và tái bố trí nhà ở

8.1 Phạm vi

8.2 Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

8.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường

8.4 Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vỉ/ngành khác

8.5 Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường

8.6 Tài liệu tham khảo

9. Các tiện ích công cộng – trường học, trung tâm y-tế, bệnh viện

9.1 Phạm vi

  1. 9.2 Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

9.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường5

9.4 Mối tương tác vói các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác

9.5 Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường

9.6 Tài liệu tham khảo

10. Cấp nước đô thị

10.1 Phạm vi

10.2 Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

10.3 Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường

10.4 Mối tương tác vói các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác

10.5.   Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường

10.6.   Tài liệu tham khảo

…..

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook