Đào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Ngành Nước Theo Phương Pháp Modun

I. Giới thiệu Giáo trình Đào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Ngành Nước Theo Phương Pháp Modun

Giáo Trình Đào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Ngành Nước Theo Phương Pháp Modun (NXB Xây Dựng 2005) – Nguyễn Bá Thắng, 354 Trang

Hệ thống dào tạo ngành nước từ trước tới nay chịu ành hưởng của đào tạo nghề truyền thống lấy niên chế để lập kế hoạch đào tạo, cấu trúc nội dung dào tạo nghé theo món học, việc dào tạo công nhân nhấn mạnh vào tiêm năng phút triển. Chương trình đào tạo nặng về lý thuyết, thiếu thực hành kỹ năng nghề, thời gian đào tạo kéo dài và tạo ra khoảng cách lớn giữa nội dung dào rạo với thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của người công nhân sau này.

Để đáp ứng được chiến lược cấp nước Quốc gia tới năm 2010, trong đố 100% dân đô thị dược cấp nước sạch với tiéu chuẩn 180 lít nước/ngày đêm (tương dương với chỉ số cùa các nước trong khu vực) và dạt dược các yêu cầu cao cùa quá trình hiện đại hoá ngành nước như giảm tỳ lệ thất thoát từ 40 – 50% xuống còn 20% -25% thì việc đổi mới công tác dào tạo cán bộ quàn lý cũng như công nhãn kỹ thuật ngành nước trở nên hết sức cần thiết.

Chính vì những nguyên nhân trên, từ năm 1998 Bộ Xây dựng đã giao cho Trường Trung học Xảy dựng công trình đô thị nghiên cứu đề tài cài tiến dào tạo công nhàn ngành nước theo phương thức môdun, đây là phương thức đào tạo theo năng lực thực hiện (cấu trúc theo môdun). Phương thức dào tạo đã và đang được sử dụng rộng rãi rà có hiệu quả ở nhiều nước trên thế giới.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Giáo Trình Đào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Ngành Nước Theo Phương Pháp Modun
Giáo Trình Đào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Ngành Nước Theo Phương Pháp Modun

II.MỤC LỤC

Trang

  • Lời nói đẩu 3
MÔĐUN MI – LẮP ĐẶT ĐƯỜNG Ống NƯỚC TRONG NHÀ                               7

Đơn nguyên  M1 -I: Phân loại hệ thống cấp thoát nước ưong nhà 8

Đơn nguyên  M1 -II:Cấu tạo hệ thống cấp thoát nước trong nhà 14

Đơn nguyên  M1 -III:Tiêu chuẩn dùng nước33

Đơn nguyên  M1 -IV:Tính toán mạng lưới cấp thoát nước trong nhà36

Đơn nguyên  Ml-V:Gia công đường ống58

Đơn nguyên  M1 -VI: Lắp dật dường ống trong nhà                                              74

MÔĐUN M2 – LẤP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC NGOÀI NHÀ                           107

Đơn nguyên  M2-I:Các loại ống thường dùng trong hệ thống cấp thoát nước109

Đơn nguyên  M2-D:Nghiên cứu hổ sơ thiết kế117

Đơn nguyên  M2-IĨI: Lấy dấu – đào mương và lấp đất                                          139

Đơn nguyên  M2-IV: Lắp đặt dường ống gang                                                   148

Đơn nguyên  M2-V:Lắp dặt ống thép192

Đơn nguyên M2-VI: Lắp dật ống nhựa PVC                                                             203

 

Đơn nguyồn M2-V: Lắp đặt ống thép 192
Đơn nguyên M2-VI : Lắp đặt ống nhựa PVC 203
Đơn nguyên M2-VI1: Lắp đặt ống bêtông 209
Đơn nguyên M2-VII1 : Thử áp lực và thông rửa dường ống 214
Đơn nguyên M2-IX: Nghiệm thu và bàn giao 218
MÔĐUN M3 – LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC 223
Đơn nguyên M3-I: Giới thiệu máy bơm nước 224
Đơn nguyên M3-II: Còng tác chuẩn bị láp đật máy bơm 231
Đơn nguyên M3-III: Lắp dảt máy bơm nước trục ngang 239
Đơn nguycn M3-IV: Láp đặt máy bơm chìm 249
Đơn nguyên M3-V: Láp dật máy bơm nước trục đứng 253
Đơn nguyên M3-VI: Gia cóng các phụ kiện nới ống 260

 

MÔĐƯN M4 – LẮP ĐẶT ĐỔNG HỔ ĐO NƯỚC nguyên M4-I: Giới thiệu đồng hó đo nưóc          276

 

MÔĐUN M5 – VẬN HÀNH CÁC CỒNG TRÌNH

TRONG KHƯ XỬ LÍ                                                           303

Đơn nguyên M5-Ĩ:       Giới thiệu vể hệ thống cấp nưóe                                                        304

Đơn nguyên M5-I1:     Vận hành công trình thu nước                                                           310

Đơn nguyên M5-III:     Vận hành bể trộn                                                                              324

Đơn nguyên M5-IV:     Vân hành bể phàn  ứng                                                                    328

Đơn nguyên M5-V:      Vận hành bể lắng                                                                              332

Đơn nguyên M5-VI:     Vân hành bể lọc                                                                               338

Đơn nguyên M5-VIT.    Vận hành bế chứa nước sạch                                                           345

Đơn nguyên M5-VIII: Vận hành nhà hóa chất                                                                       348

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook