Quy Hoạch Phát Triển Khoa Học, Công Nghệ và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2010, Có Tầm Nhìn Đến Năm 2020

I. GIỚI THIỆU

Quy Hoạch Phát Triển Khoa Học, Công Nghệ và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2010. Có Tầm Nhìn Đến Năm 2020 viết về khung cảnh thế giới, trong nước và hiện trạng khoa học, công nghệ và môi trường trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai, quy hoạch phát  triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

II.MỤC LỤC

PHẦN THỨ I : KHUNG CẢNH THÊ GIỚI, TRONG NƯỚC VÀ HIỆN TRẠNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIÊN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI.
1.1 Khái quát tình hình, định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai 5 và nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

1.1.1 Điều kiện, lợi thế, vai trò của tình Đồng Nai trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước

1.1.2 Mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tình Đồng Nai tới năm 2010.

1.1.3. Lưa chọn sản phẩm và dịch vu có ý nghĩa chiến lược trên cơ sở lợi thế so sánh.

1.2 . Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế tới 2010, 2020 và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ.

1.2.1 Bối cành quổc tế tù giác độ thị trường.

1 2.2. Triển vọng sừ dụng và khai thác các hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia

và quốc tế

1.2 3. Triển vọng giải quyết cảc vấn đề đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí trên cơ sở áp dụng các thành tựu KH&CN.

1.2.4. Triển vọng giải quyết các vấn đề môi trường

1.2.5 Mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam tới 2020.

1.3. Hiện trạng khoa học, công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn1996-2000.

1.3.1 Tình hình nghiên cứu triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống…

1.3.2 Đánh giá trình độ công nghệ và tiềm năng khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai.

1.3.3 Hiện trạng môi trường và bào vệ môi trường tỉnh Đồng Nai…

PHẦN THỨ II: QUY HOẠCH PHÁT TRIỀN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010, CÓ TẦM NHÌN TỚI 2020.
 1. 2.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ Tỉnh Đồng Nai đến năm 2005, 2010.
 • 2.2 Trình độ kinh tế – kỹ thuật tổng hợp và lộ trình CNH,HĐH, phát triển bền vững giai đoạn tới 2005 và 2010.
 • 2.3 Định hướng khoa học và công nghệ ưu tiên.
 • 2.4 Áp dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ trong Tỉnh, Quốc gia và quốc tế trong phát triển các sản phẩm chiến lược có lợi thế so sánh và sản phẩm – dịch vụ trọng điểm.
 • 2.5 Các chương trinh mục tiêu điều tra cơ bản, nghiên cứu thực nghiệm và áp dụng rộng rãi khoa học, công nghệ vào các hoạt động kinh tế – xã hội.

2.5.1 Chương trình áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, tăng khả năng suất khẩu và thu nhập cùa nông dân.

2.5.2 Chương trình áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phục vụ phát triển sản phẩm – hàng hoá chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm thể hệ mới.

2.5.3 Chương trình áp dụng tiến bộ KHCN trong sử dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và các mô hình bảo vệ nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

2.5.4 Chương trinh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2.5.5 Chương trình nghiên cứu kinh tế, xã hội – nhân văn phục vụ phát triển.

2.5.6 Chương trình điều tra cơ bản tài nguyên điều kiện thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

2.6 Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

2.6.1 Phát triển nguồn nhân lực

2.6.2 Tổ chức mạng lưới nghiên cứu – triển khai KHCN.

 • 2.7 Phát triển hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm.
PHẦN THỨ III : QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN 2010.
 • 3.1 Quan điểm chỉ đạo Quy hoạch bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai
 • 3.2 Mục tiêu.
 • 3.3 Các chương trình và hành động BVMT tỉnh Đồng Nai từ nay tới năm 2005,2010
 • PHẦN THỨ IV: CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI QUY HOẠCH PHÁT TRIỀN  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI TỚI NĂM 2010.
 • Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook