Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Việt Nam

I. Giới thiệu BCKH Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Việt Nam

Báo Cáo Khoa Học Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) – Trần Thanh Xuân, gồm có 304 Trang

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nghiêm trọng nhất. Biến đổi khí hậu sẽ tác động nặng nề đến đời sống, sản xuất, môi trường, hạ tầng cơ sở, sức khỏe cộng đồng ở nước ta. Chính vì vậy, Nhà nước coi việc xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng là vấn đề sống còn và đã sớm xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cuốn sách này xin giới thiệu những thông tin cơ bản về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và nhu cầu nước ở Việt Nam. Cuốn sách đã sử dụng kết quả nghiên cứu của Dự án “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng” do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện với sự tài trợ của DANIDA và Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Trần Thanh Xuân
Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) – Trần Thanh Xuân

II.MỤC LỤC

Mục Lục

Danh mục viết tắt ……………………………………………………………..2

Lời nói đầu………………………………………………………………………..5

Chương I: Tài nguyên nước mưa ……………………………………….7

1.1. Phân bố của lượng mưa năm trong lãnh thổ ……………………..8

1.2. Tổng lượng mưa năm……………………………………………12

1.3. Phân phối mưa trong năm ……………………………………..14

1.3.1. Thời gian xuất hiện mùa mưa, mùa khô……….14

1.3.2. Tỷ số phân phối lượng mưa trong năm ………..16

Chương II: Tài nguyên nước mặt……………………………………..23

2.1. Mạng lưới sông suối …………………………………………………..24

2.2. Phân bố của dòng chảy năm trong lãnh thổ …………………….25

2.3. Tổng lượng dòng chảy năm ………………………………………….30

2.4. Phân phối dòng chảy trong năm…………………………………….32

2.5. Chất lượng nước sông………………………………………………….42

2.5.1. Dòng chảy cát bùn …………………………………………….43

2.5.2. Hóa học nước sông…………………………………………….44

2.5.3.Tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt ………………………45

281

2.6. Hồ chứa, hồ và đầm phá ………………………………………………55

2.6.1. Hồ chứa ……………………………………………………………55

2.6.2. Hồ chứa ……………………………………………………………59

Chương III: Tài nguyên nước dưới đất …………………………….61

3.1. Trữ lượng nước dưới đất………………………………………………62

3.2. Chất lượng nước dưới đất ……………………………………………66

Chương IV: Tác động của biến đổi khí hậu ……………………..75

4.1. Tổng quan về biến đổi khí hậu và …………………………………76

tác động của nó đến tài nguyên nước

4.1.1. Khái quát về biến đổi khí hậu ……………………………..76

4.1.2. Khoa học về biến đổi khí hậu………………………………78

4.1.3. Biến đổi khí hậu trên thế giới, …………………………….88

khu vực Châu á và Việt Nam

4.2. Kịch bản biến đổi khí hậu ………………………………………….116

4.2.1. Cơ sở xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu…………..116

và nước biển dâng trên thế giới

4.2.2. Kịch bản bến đổi khí hậu nước biển dâng …………..124

cho Việt Nam.

4.3. Tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố ………………135

nhiệt độ không khí, bốc thoát hơi tiềm năng

và mưa trong các hệ thống sông

282

đến tài nguyên nước

4.3.1. Phương pháp tính lượng mưa và bốc thoát …………135

hơi tiềm năng tương ứng với các kịch bản biến đổi

khí hậu trong các thời kỳ tương lai.

4.3.1.1. Phương pháp tính lượng mưa tháng………..135

trung bình các thời kỳ trong tương lai

4.3.1.2. Tính lượng mưa ngày ……………………………140

4.3.1.3. Tính bốc thoát hơi tiềm năng …………………142

4.3.2. Sự biến đổi trong tương lai của các yếu tố…………..143

khí tượng chính trong các hệ thống sông

4.3.2.1 Sự biến đổi của nhiệt độ không khí ………..144

trong các hệ thống sông

4.3.2.2. Bốc thoát hơi tiềm năng ………………………..145

4.3.2.3. Sự biến đổi của lượng mưa trong …………..150

tương lai

4.4. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng …………………………….159
4.5: Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước ……….162

4.5.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến …………………….163

dòng chảy năm

4.5.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến …………………….172

dòng chảy mùa lũ

4.5.3.Tác động của biến đổi khí hậu đến ……………………..177

lưu lượng đỉnh lũ

4.5.4. Tác động của biến đổi khí hậu đến …………………….182

dòng chảy mùa cạn

283

4.5.5. Tác động của biến đổi khí hậu đến …………………….189

lũ lụt, ngập lụt

4.5.6. Tác động của biến đổi khí hậu đến …………………….214

xâm nhập mặn

4.6. Tác động của biến đổi của khí hậu đến ………………………..225

nhu cầu dùng nước

4.6.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến……………………..225

nhu cầu nước cho nông nghiệp

4.6.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến …………………….229

sản lượng thủy điện

Chương V: Biện pháp thích ứng với biến đổi ………………….235

khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên

5.1. Cớ sở khoa học của xây dựng chiến lược …………………….236

ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực

tài nguyên nước

5.1.1.Khái niệm ……………………………………………………….236

5.1.2. Một số tài liệu hiện có liên quan đến …………………238

xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi

khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước ở

Việt Nam

5.1.3. Về chiến lược và các biện pháp thích ứng ………….243

với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước

5.1.4 Đề xuất các biện pháp thích ứng với …………………..250

biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên

nước ở Việt Nam

Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu – Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu

5.2. Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối ……………….255
với tài nguyên nước trong các hệ thống sông

5.2.1 Biện pháp thích ứng với tác động của …………………255

biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong

hê thống sông Hồng – Thái Bình

5.2.2 Biện pháp thích ứng với tác động của …………………257

biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong

hệ thống sông Cả

5.2.3 Biện pháp thích ứng với tác động của …………………259

biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong

hệ thống sông Thu Bồn

5.2.4. Biện pháp thích ứng với tác động của ………………..263

biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong

hệ thống sông Ba

5.2.5. Biện pháp thích ứng với tác động của ………………..265

biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trong

hệ thống sông Đồng Nai

5.2.6. Biện pháp thích ứng với tác động của ………………..267

biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ở đồng

bằng sông Cửu Long.

Tài liệu tham khảo ……………………………………………………..271

Mục lục ……………………………………………………………………279

Danh sách bảng …………………………………………………………….285

Danh sách hình ảnh ……………………………………………………….293

Download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook