Giáo trình Phương Pháp Phân Tích Các Thông Số Môi Trường- TS.Nguyễn Trung Thành

I. Giới thiệu giáo trình Phương Pháp Phân Tích Các Thông Số Môi Trường

Giáo trình Phương Pháp Phân Tích Các Thông Số Môi Trường hướng dẫn cách xác định các thông số môi trường là môn học không thể thiếu đối với một kỹ sư. Cùng với các phương pháp phân tích hóa học cơ bản chúng tôi con giới thiệu một số phương pháp phân tích hiện đại ( hay phương pháp phân tích dụng cụ ) thông dụng, trong đó có phương pháp phân tích hấp thu trong vùng nhìn thấy và vùng tử ngoại, phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa.

Phương Pháp Phân Tích Các Thông Số Môi Trường- TS.Nguyễn Trung Thành
Phương Pháp Phân Tích Các Thông Số Môi Trường- TS.Nguyễn Trung Thành

II.MỤC LỤC

Chương 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG HÓA HỌC PHÂN TÍCH VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

1.1 Đại cương về hóa học phân tích

1.1.1 Hóa học phân tích và các yêu cầu của hóa học phân tích

1.1.2 Phân loại các phương pháp phân tích

1.1.3 Các loại phản ứng dùng trong phân tích hóa học

1.1.4 Yêu cầu đối với thuốc thử dùng trong hóa học phân tích

1.1.5 Yêu cầu đối với các phản ứng trong hóa học phân tích

1.1.6 Các giai đoạn của một phương pháp phân tích

1.2 Phân tích các thông số ô nhiễm môi trường

1.2.1 Môi trường

1.2.2 Phân tích môi trường

1.2.3 Sự lựa chọn phương pháp để phân tích môi trường

1.2.4 Giá trị của số liệu trong phân tích môi trường

1.2.5 Ảnh hưởng của cân bằng

1.3 Độ chính xác và tin cậy của phép phân tích

1.3.1 Bảo đảm và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường

1.3.2 Sai số và độ chính xác

1.3.3 Đồ thị kiểm tra

1.4 Một số kiến thức cần thiết cho hóa học phân tích

1.4.1 Dung dịch – nồng độ dung dịch

1.4.2 Cân bằng hóa học – định luật tác dụng khối lượng

1.5 Nồng độ H+ và giá trị pH

1.5.1 Các khái niệm

1.5.2 Xét ảnh hưởng của các chất hòa tan đến giá trị pH

1.6 BÀI TẬP

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG 

2.1 Nguyên tắc của phương pháp phân tích khối lượng

2.1.1 Phương pháp trực tiếp

2.1.2 Phương pháp gián tiếp

2.1.3 Phương pháp kết tủa

2.2 Các giai đoạn của phương pháp phân tích khối lượng kết tủa

2.2.1 Giai đoạn tạo kết tủa đối với cầu tử cần phân tích

2.2.2 Lọc và rửa tủa

2.2.3 Chuyển sang dạng cân

2.2.4 Cân

2.2.5 Tính kết quả

2.3 Ứng dụng phương pháp phân tích khối lượng trong phân tích các thông số môi trường

2.4 Bài tập

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

3.1 Khái niệm

3.2 Phương pháp xác định nồng độ chất chuẩn độ trong phân tích thể tích

3.3 Cách tính kết quả trong phương pháp phân tích thể tích

3.3.1 Nguyên tắc chung

3.3.2 Các biểu thức tính

3.4 Các phản ứng chuẩn độ thông dụng trong chuẩn độ thể tích

3.4.1 Phản ứng axit – bazo

3.4.2 Phản ứng tạo kết tủa

3.4.3 Chuẩn độ tạo phức

3.4.4 Phương pháp chuẩn độ oxy hóa  – khử

3.5 Ứng dụng phương pháp phân tích thể tích trong phân tích các thông số môi trường

3.6 Bài tập

Chương 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG HỌC

4.1 Phương pháp quang hô hấp thu tử ngoại và thấy được

4.1.1 Nguyên tắc

4.1.2 Sự hấp thu bức xạ tử ngoại và thấy được của vật chất

4.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến cường độ hấp thu

4.1.4 Ứng dụng phương pháp phân tích quang phổ hấp thu tử ngoại và thấy được trong phân tích các thông số môi trường

4.1.5 Ứng dụng phương pháp phân tích quang phổ trong phân tích các thông số môi trường

4.2 Phương pháp hấp thu ngọn lửa

4.2.1 Các nguyên lý cơ bản của quá trình hấp thu – phát xạ nguyên tử

4.2.2 Nguyên lý và thiết bị của phép đo quang phổ hấp thu nguyên tử

4.2.3 Ứng dụng phương pháp phân tích quang phổ hấp thu ngọn lửa trong phân tích các thông số môi trường

4.3 Bài tập

Download

3.3/5 - (7 bình chọn)

Bình luận với Facebook