Giáo trình hóa môi trường – Ths.Huỳnh Ngọc Phương Mai

I. Giới thiệu Giáo trình hóa môi trường – Ths.Huỳnh Ngọc Phương Mai

Giáo trình hóa môi trường – Ths.Huỳnh Ngọc Phương Mai đáp ứng nhu cầu của đông đảo sinh viên và cán bộ ngành môi trường. Giáo trình đã trình bày một cách đầy đủ các vấn đề liên quan đến hóa học môi trương như: pH, độ acid, độ kiềm, oxy hòa tan….

Giáo trình hóa môi trường - Ths.Huỳnh Ngọc Phương Mai
Giáo trình hóa môi trường – Ths.Huỳnh Ngọc Phương Mai

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 PH

1.1.  Giới thiệu chung

1.2.  Lý thuyết pH

1.3.  Đo pH

1.4.  Phân tích số liệu Ph

CHƯƠNG 2 ĐỘ ACID

2.1.  Khái niệm chung

2.2.  Nguồn gốc và tính chất của độ acid

2.3.  Ý nghĩa của độ acid Carbonic & Acid

2.4.  Phương pháp xác định

2.5.  Ứng dụng số liệu về độ acid

CHƯƠNG 3 ĐỘ KIỀM

3.1.  Khái niệm chung

3.2.  Ý nghĩa môi trường

3.3.  Phương pháp xác định độ kiềm

3.4.  Các phương pháp biểu diễn độ kiềm

3.5.  Mối quan hệ giữa carbonic, độ kiềm & pH trong nước tự nhiên

3.6.  Áp dụng số liệu về độ kiềm

3.7.  Một số áp dụng khác của độ kiềm đối với kỹ sư môi trường

CHƯƠNG 4 OXY HÒA TAN

4.1.  Khái niệm chung

4.2.  Ý nghĩa môi trường của oxy hòa tan

4.3.  Lấy mẫu để xác định oxy hòa tan

4.4.  Lựa chọn hóa chất tiêu chuẩn để đo oxy hòa tan

4.5.  Phương pháp xác định oxy hòa tan

4.6.  Phương pháp điện cực màng đo oxy hòa tan

4.7.  Áp dụng số liệu oxy hòa tan

CHƯƠNG 5 NHU CẦU OXY SINH HOÁ

5.1.  Giới thiệu chung

5.2.  Bản chất của phản ứng BOD

5.3.  Phương pháp xác định BOD

5.4.  Vận tốc của quá trình oxy hóa sinh hóa

5.5.  Sự khác nhau giữa các giá trị L & những giá trị nhu cầu oxy theo lý
thuyết

5.6.  Sự khác nhau giữa tốc độ quan sát được & tốc độ bậc 1

5.7.  Ứng dụng số liệu BOD

CHƯƠNG 6 NHU CẦU OXY HÓA HỌC

6.1.  Giới thiệu chung

6.2.  Các phương pháp phân tích COD đã dùng

6.3.  Phân tích COD bằng K2Cr2O7

CHƯƠNG 7 SẮT & MANGAN

7.1.  Giới thiệu chung

7.2. Phương pháp xác định

7.3.  Ứng dụng của số liệu Fe & Mn

CHƯƠNG 8 SULFATE

8.1.  Giới thiệu chung

8.2.  Các phương pháp phân tích

8.3.  Ứng dụng số liệu sulfate

CHƯƠNG 9 PHOSPHORUS & PHOSPHATE

9.1.  Giới thiệu chung

9.2.  Tầm quan trọng của hợp chất Phosphorus

9.3.  Các phương pháp xác định Phosphorus – Phosphate

9.4.  Ứng dụng những số liệu về phosphorus

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook