Nghiên cứu một số vấn đề xã hội liên quan đến quy hoạch môi trường vùng ĐBSH

quy hoạch môi trường vùng ĐBSH

I. Giới thiệu nghiên cứu một số vấn đề xã hội liên quan đến quy hoạch môi trường vùng ĐBSH

Bài nghiên cứu không đóng vai trò là hợp phần của bản quy hoạch mà nó chỉ có ý nghĩa như những phần nguyên liệu cho việc xây dựng bản quy hoạch môi trường vùng ĐBSH. Hơn thế nữa phạm vi và mục tiêu của chuyên đề cũng chỉ giới hạn ở việc bàn một số vấn đề xã hội của bài toán quy hoạch môi trường vùng ĐBSH.

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Nghiên cứu một số vấn đề xã hội liên quan đến quy hoạch môi trường vùng ĐBSH
Nghiên cứu một số vấn đề xã hội liên quan đến quy hoạch môi trường vùng ĐBSH

TÓM TẮT

– Chuyên đề không đóng vai trò là hợp phần của bản quy hoạch mà nó chỉ có ý nghĩa như những phần nguyên liệu cho việc xây dựng bản quy hoạch môi trường vùng ĐBSH. Hơn thế nữa phạm vi và mục tiêu của chuyên đề cũng chỉ giới hạn ở việc bàn một số vấn đề xã hội của bài toán quy hoạch môi trường vùng ĐBSH. Cụ thể là chuyên đề nhằm hướng tới các mục tiêu dưới đây:

 + Phân tích và đánh giá trực trạng một số vấn đề xã hội của vùng ĐBSH trong thời gian gần đây.

 + Chỉ  rõ những thách thức đối với tiến trình phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, chú trọng tới việc phân tích những tác động của một số vấn đề xã hội lên môi trường và quy hoạch môi trường.

 + Đề ra một số khuyến nghị nhằm điều chỉnh sự phát triển theo hướng bền vững.

Download

Rate this post

Bình luận với Facebook