Giới Thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công

I. Giới thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công

Giới Thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công, chúng ta nên định nghĩa thế nào về môi trường, hệ sinh thái và quá trình sinh thái..Thông thường nói môi trường tự nhiên là những vật xung quanh hệ thống đặc thù của của chúng ta. Môi trường tự nhiên bao gồm không khí, nước, khoáng vật, năng lượng mặt trời, thực vật và động vật hỗ trợ cuộc sống loài người. Các quần thể thực vật và động vật bên trong môi trường sống cụ thể và sự tương tác của chúng tới không khí, nước, khoáng vật và năng lượng mặt trời là những quần xã tự nhiên gọi là hệ sinh thái.

Giới Thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công
Giới Thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công

II. MỤC LỤC

BÀI 1 – ĐỊNH NGHĨA MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

Thuỷ văn của lưu vực sông Mê công

Tài nguyên sinh thái của lưu vực sông mê công

BÀI 2 . GIỚI THIỆU CÁC KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC HỆ SINH THÁI

Sinh học

Sinh thái

Hồ học

Thuỷ văn

BÀI 3 – CÂN BẰNG NƯỚC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC TRONG LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

Nước ngầm

Chức năng của đất ngập nước

Chu trình dinh dưỡng ở châu thổ sông Mê Công

BÀI 4 – NHỮNG XÁO TRỘN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN SINH THÁI ở LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

Những xáo trộn trong lưu vực sông mê công

Phát triển kinh tế ở lưu vực sông mê công

BÀI 5. CƠ SỞ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Chi phí cho quan trắc

Các loại chương trình quan trắc

Chiến lược quan trắc

Lấy mẫu

Đánh giá chất lượng nước

Các chỉ số sinh học

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook