Tài Nguyên Môi Trường Nông Thôn Việt Nam Sử Dụng Hợp Lý & Bảo Vệ Phát Triển Bền Vững – Đường Hồng Dật

I. Giới thiệu Tài liệu Tài Nguyên Môi Trường Nông Thôn Việt Nam

Tài liệu Tài Nguyên Môi Trường Nông Thôn Việt Nam Sử Dụng Hợp Lý & Bảo Vệ Phát Triển Bền Vững  – Đường Hồng Dật nêu lên những đặc điểm cần được lưu ý và đề xuất một số vấn đề để gợi ý cho các nhà sản xuất kinh doanh cũng như các cộng đồng nông thôn thấy được tính cấp bách và ý nghĩa to lớn của công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển đất nước.

Tài Nguyên Môi Trường Nông Thôn Việt Nam Sử Dụng Hợp Lý & Bảo Vệ Phát Triển Bền Vững - Đường Hồng Dật
Tài Nguyên Môi Trường Nông Thôn Việt Nam Sử Dụng Hợp Lý & Bảo Vệ Phát Triển Bền Vững – Đường Hồng Dật

II.MỤC LỤC

I. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÁC VÙNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
1. Các đặc điểm chủ yếu vùng núi và cao nguyên
 1. a) Mật độ dân số
 2. b) Nhiệt độ, mưa, nắng
 3. c) Phân bố biến động của các yếu tố khí tượng- thủy văn
 4. d) Hiên trạng sử dụng đất
 5. e) Sản xuất nông nghiệp
 6. g) Sản xuất công nghiệp, thương mại, vận tải
 7. h) Giáo dục, y tế
 8. i) Kết cấu hạ tầng nông thôn
 9. k) Thu chi ngân sách
 10. l) Thu nhập bình quân đầu người một tháng
2. Các đặc điểm chủ yếu của vùng trung du
 1. a) Dân số và các đơn vị hành chính
 2. b) Các yếu tố khí tượng thuỷ văn
 3. c) Hiên trạng sử dụng đất
 4. d) Sản xuất nông nghiệp
 5. e) Công nghiệp, thương mại, vân tải
 6. g) Giáo dục và y tế
 7. h) Thu chi ngản sách
3. Các đặc điểm chủ yếu của vùng đồng bằng
 1. a) Dân số các đơn vị hành chính
 2. b) Các yếu tố khí tượng thủy văn
 3. c) Hiện trạng đất đai
 4. d) Sản xuất nông nghiệp
 5. e) Công nghiệp, thương mại, vận tải
 6. g) Giáo dục, y tế
 7. h) Kết cấu hạ tầng
 8. i) Thu chi ngân sách
4. Các đặc điểm chủ yếu của vùng ven đô thị
 1. a) Các đặc điểm khí hậu thuỷ văn
 2. b) Dân số và lao động
 3. c) Cơ cấu kinh tế
 4. d) Sản xuất nông lâm ngư nghiệp
 5. e) Sản xuất cổng nghiệp
 6. g) Thương mại
 7. h) Giáo dục, y tế
 8. i) Thu chi ngân sách
5. Các đặc điểm chủ yếu cùa vùng ven biển
 1. a) Vị trí địa Ìý
 2. b) Địa hình
 3. c) Khí hậu
 4. d) Thuỷ văn
 5. e) Tài nguyên biển
 6. g) Tài nguyên đất
 7. h) Tài nguyên rừng
 8. i) Dần số và lao động
 9. l) Tình hình sản xuất nông nghiệp
 10. m) Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
 11. n) Lâm nghiệp và công nghiệp rừng
II. DIỄN BIẾN CỦA CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Phát triển kinh tế – xã hội và nhũng tác động lên môi trường

2. Thay đổi khí hậu và môi trường

3. Ô nhiễm mối trường

4. Môi trường nước nội đĩa

5. Môi trường biển ven bờ

6 Môi trường đất

7. Môi trường rừng

8. Đa dạng sinh học

9. Sự cố môi trường

10. Tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ cộng đồng

III. HIỆN TRẠNG CÁC ĐẶC THÙ VỂ MỒI TRỬÒNG NÔNG THÔN  

1. Những nét đặc thù về môi trường các vùng nông thôn

2. Một số đặc điểm đáng chú ý khi xem xét các vấn đề môi trường nông thôn các vùng

3. Những nhận xét và đánh giá về các khía cạnh môi trường nông thôn các vùng nghiên cứu

IV. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG NỒNG THÔN

1. Các chính sách và giải pháp sử dụng đất đai hợp lý, đạt hiệu quả cao và phát triển tài nguyên đất đai bền vững

2. Các chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường nước

3. Các chính sách giải pháp bảo vệ rừng

4. Chính sách và giải pháp bảo vê đa dạng sinh học

5. Các chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường trong phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook