Giáo Trình Cấp Thoát Nước – Đỗ Trọng Miên

I. Giáo trình Cấp Thoát Nước

Giáo Trình Cấp Thoát Nước (NXB Xây Dựng 2005) – Đỗ Trọng Miên gồm có 122 Trang

Giáo trình Cấp thoát nước gồm 7 chương với các nội dung như sau: Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước, mạng lưới cấp nước, hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng, hệ thống cấp nước trong nhà, khái niệm chung về hệ thống thoát nước, hệ thống thoát nước trong nhà và thi công đường ống.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Giáo Trình Cấp Thoát Nước - Đỗ Trọng Miên
Giáo Trình Cấp Thoát Nước – Đỗ Trọng Miên

II. MỤC LỤC

Giáo Trình Cấp Thoát Nước – Giáo Trình Cấp Thoát Nước
Lời nói đầu                                                                                                                                                    3
Chương I : Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước                                                                         5

1.1. Các hệ thống cấp nước và tiêu chuẩn dùng nước                                                                            5

1.1.1. Các hệ thống cấp nuớc và tiêu chuẩn dùng nước                                                                5

1.1.2. Tiêu chuẩn dùng nước                                                                                                          7

1.2. Lưu luựng và áp lực trong mang lưới cấp nước                                                                            10

1.2.1. Xác định luu luựng nuức tí nil toán                                                                                    10

1.2.2. Áp lực nuớc trong mạng lươì cấp nước                                                                               10

Chuơng II : Mạng lưới cấp nươc                                                                                                                13

2.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuycn mạng lưới cấp nước                                                                   13

2.1.1. Sơ đồ mạng luứi cấp nước                                                                                                   13

2.1.2. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước                                                                       14

2.2. Tính toán mạng lưứi cấp nưức                                                                                                        15

2.2.1. Các trường hợp tính toán mạng lưới                                                                                  15

2.2.2. Một số giả thiết để tính loan                                                                                               16

2.2.3. Tính toán thuỷ lực mạng lưới cụt cấp nước                                                                        17

2.3. Cấu tạo mạng lưới cấp nước                                                                                                           20

2.3.1. Các loại óng dùng trong mạng luứi cấp nước                                                                     20

2.3.2. Nguyên tắc bổ trí đường ống cấp nutre                                                                              21

2.3.3. Các thiết bị và công trình tiên mạng lưới cáp nuởc                                                            22

2.3.4. Chi tiết mạng lưới cấp nước                                                                                               24

Chương III : Cấp nước cho công trường xây dựng                                                                                   27

3.1. Mục đích dùng nước trên công trường xây dựng                                                                          27

3.2. Tiêu chuẩn dùng nước cho công trường xây dựng                                                                        27

3.3. Yêu cầu chất lượng nước                                                                                                               20

3.4. Hệ thống cấp nước tren công truờng xây dựng                                                                             29

3.4.1. Nguồn cung cấp nước                                                                                                          29

3.4.2. Hệ thống cấp nước                                                                                                              30

3.4.3. Các bộ phận của hệ thống cấp nước                                                                                    30

Chương IV : Hệ thống cấp nước bên trong nhà                                                                                          35

4.1. Nhiệm vụ và các bộ phận của hệ thống cấp nước trong nhà                                                          35

4.2. Phân loại và sơ đồ hệ thống cấp nước bên trong nhà                                                                    35

4.3. Áp lực trong hộ thống cấp nước bên trong nhà                                                                             38

4.4. Cấu tạo hệ thống cấp nước ben trong nhà                                                                                      39

4.4.1. Đường ống dẫn nước vào nhà                                                                                             39

4.4.2. Đồng hồ đo nước                                                                                                                 42

4.4.3. Cấu tạo mạng lưới cấp nước trong nhà                                                                               46

4.4.4. Thiết kế mạng Iươi cấp nước trong nhà                                                                              51

4.4.5. Các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà                                                                56

4.5. Cấp nuớc chữa cháy                                                                                                                      60

4.5.1. Nguyên tắc chung                                                                                                                60

4.5.2. Phương pháp chữa cháy                                                                                                      63

4.5.3. Hình thức chữa cháy                                                                                                          63

Chương V : Khái niệm chung về thoát nước                                                                                             67

5.1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước và các dạng nước thải                                                           67

5.2. Hộ thống thoát nước                                                                                                                     68

5.3. Sơ đồ thoát nước khu dân cư                                                                                                        70

Chương VI : Hệ thống thoát nước trong nhà                                                                                             75

6.1. Nhiệm vụ và các bộ phận của hệ thống thoát nước trong nhà                                                      75

6.2. Cấu tạo hệ Ui ống thoát nước sinh hoạt trong nhà                                                                       76

6.2.1. Các thiết bị thu nước bẩn                                                                                                   76

6.2.2. Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong nhà                                                                            85

6.2.3. Các công trình xử lí cục bộ nước thải sinh hoạt                                                                  92

6.3. Tính toán mạng lưới thoát nước trong nhà                                                                                    91

6.3.1. Xác định lưu lượng nước thải tính toán                                                                             97

6.3.1. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước trong nhà                                                          98

Chương VII: Thi công đường ống                                                                                                           101

7.1. Khái niệm chung                                                                                                                            101

7.2. Các phương pháp cơ bản ưong thi công                                                                                      101

7.3. Những dụng cụ cần thiết trong thi công đường ống                                                                    102

7.3.1. Dụng cụ đo                                                                                                                        102

7.3.2. Dụng cụ thi công                                                                                                               103

7.3.3. Những nguyên vật liệu phụ dùng ưong thi công ống                                                         105

7.4. Những quy định về thi công đường ống                                                                                       105

7.4.1. Quy định đối với đuờng ổng                                                                                              105

7.4.2. Công tác nghiệm thu và bàn giao       công trình                                                                107

7.4.3. Công tác an toàn lao động                                                                                                 107

7.5. Một số phương pháp kiểm tra, gia công phụ tùng thiết bị đuờng ống                                          107

7.5.1.Phương pháp thử độ kín, độ chịu áp lực của phụ tùng thiết bị                                           107

7.5.2.Các phương phấp nối ống                                                                                                   107

7.6. Thi công đường ống cấp nuớc ngoài nhà                                                                                      109

7.6.1.Hồ sơ thiễt kế và những công tác chuẩn bị                                                                         109

7.6.2.Trình tự thi công                                                                                                                  110

7.7. Thi công đường ống cấp thoát nước trong nhà                                                                             114

7.7.1.Hồ sơ thiết kế                                                                                                                     114

7.7.2.Công tác chuẩn bị                                                                                                               114

7.7.3.Thi công hệ thống cấp nuớc trong nhà                                                                               115

7.7.4.Thi công hệ thống thoát nước trong nhà                                                                            116

Tài liệu tham khảo                                                                                                                                      117

Download

>>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

 

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook