Giáo Trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển – Phạm Ngọc Hồ

I. GIỚI THIỆU:

Giáo Trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển – Phạm Ngọc Hồ được trình bày trong hai phần:

  • Phần 1: Cơ sở lý thuyết của lớp biên khí quyển
  • Phần 2: Ô nhiễm không khí và mô hình hóa quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong lớp biên khí quyển.
Giáo Trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển - Phạm Ngọc Hồ
Giáo Trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển – Phạm Ngọc Hồ

II. MỤC LỤC

 

Giáo Trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển

 

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN
Chương I. LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN

1.1. Khái niệm, định nghĩa vả cấu trúc lớp biên khí quyển

1.1.1. Khái niêm, định nghĩa

1.1.2. Cấu trúc lớp biên khí quyển

1.2. Khái quát lớp biên khí quyển vùng vĩ độ thấp

Câu hỏi ôn tập chương I

Chương II. HỆ THỐNG PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN (MÔ HÌNH CHÍNH ÁP VÀ MÔ HÌNH TÀ ÁP)

2.1. Hệ phương trình tổng quát chuyển động của khí quyển

2.2. Hệ thống phương trình nhiệt động học đối với khí quyển rối

2.2.1. Khái niệm về rối

2.2.2. Sự hình thành của rối

2.2.3. Cân bằng động năng của mạch động rối

2.2.4. Phương pháp trung bình hoá

2.2.5. Hệ phương trình nhiệt động lực tổng quát đối với khí quyển rối

2.2.6. Mô tả định lượng các quá trình trong lớp biên hành tinh

2.2.7. Mô hình lớp biên hành tinh của khí quyển

2.3. Các trạng thái táng kết của lớp biên

2.3.1. Tầng kết gần với trạng thái cân bằng phiếm định

2.3.2. Đối lưu tự do

2.3.3. Trạng thải ổn định-có nghịch nhiệt

2.4. Lớp không khí sát dất, phân bố của các yếu tố khí tượng và đặc trưng rối gần mặt đất

2.4.1. Lớp sát đất

2.4.2. Các đặc trưng rối trong lớp không khí sát đất

2.4.3. Các hệ số rối của quá trình trao dổi động lượng, dòng nhiệt và dòng ẩm

2.5. Ảnh hường của táng kết khí quyển trong lớp sát đất đến các đặc trưng rối

2.6. Lý thuyết rối khí quyển quy mô nhỏ (Lý thuyết rối thống kê)

Câu hỏi ôn tập chương II

Chương III. MÔ HÌNH LỐP BIÊN HÀNH TĨNH VỚI VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN SYNỐP – CAO KHÔNG TIÊU CHUẨN

3.1. Các tham số cơ bản của lớp biên và việc xác định chúng theo các thông tin Synốp

3.2. Mô hình chính áp (barotropic) của lớp biên khí quyển

3.3. Mô hình tà áp (baroclinic) lớp biên khí quyển

3.4. Lớp biên trên biển

Câu hỏi ồn tập chương III

PHẦN II. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ MÔ HÌNH HOÁ QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN

Chương IV. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ CÁC PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN

4.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

4.1.1. Các nguồn gây ô nhiễm

4.1.2. Nguồn ô nhiễm công nghiệp

4.1.3. Nguồn ô nhiễm giao thông vận tải

4.1.4. Nguồn ô nhiễm sinh hoạt

4.2. Chất gây ô nhiễm môi trường không khí

4.2.1. Các chất khí

4.2.2. Bụi

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lan truyén chất ô nhiễm trong không khí

4.3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng

4.3.2. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phấn bố chất ô nhiễm

4.3.3. Ảnh hường của nhà và công trình đối với sự phân bố chất ô nhiễm trong môi trường không khí

4.4. Các phương pháp nghiên cứu quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong lớp biên khí quyển

4.4.1. Phương pháp thực nghiệm

4.4.2. Phương pháp mô hình hoá

4.4.3. Phương pháp thống kê

4.4.4. Phương pháp hồi quy tuyến tính

Câu hỏi ôn tập chương IV

Chương V. MỘT SỐ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN SỰ LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN

5.1. Sự phân bố chất ô nhiễm và phương trinh vi phân cơ bản

5.2. Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong không khí của Berliand

5.3. Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong không khí của  Sutton và Gauss

5.4. Nguồn thải hỗn hơp

Câu hỏi ôn tập chương V

Chương VI. XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ KHÍ TƯỢNG VÀ KHUẾCH TÁN RỐI TRONG CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Ở VIỆT NAM

6.1. Cơ sở vật lý và khí tượng đối với bài toán phát tán của tạp chất trong lớp biên khí quyển

6.2. Tính toán các tham số đầu vào của các mô hình toán lan truyền tạp chất trong lớp biên khí quyển

6.2.1. Tốc độ gió

6.2.2. Tính toán hệ số khuếch tán rối ngang Ky, kích thước khuếch tản rối Ko của Berliand, các hệ s<5 khuếch tán rối suy rộng Cy, Cz của Sutton và các hệ số phát tán Gauss ơy…

Để tải Giáo trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển, vui lòng nhấn vào Link Download bên dưới (Hoàn toàn miễn phí).

Download Giáo trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển :

 

Link download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook