Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang

I. GIỚI THIỆU

Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang cho thấy tầm quan trọng của công tác đánh giá môi trường. Cung cấp các phương án xử lý giải quyết mâu thuẫn như: các giải pháp khoa học – kỹ thuật, công nghệ, quản lý, các chính sách, các công cụ pháp luật, kinh tế….

Đánh Giá Tác Động Môi Trường - Trần Văn Quang
Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang

II. MỤC LỤC

BÀI 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về (ĐTM)(EIA)

1. Khái niệm về ĐTM

2. Định nghĩa ĐTM

Chương 2: Quy trình thực hiện và nội dung chi tiết ĐTM

2.1. Các bước thực hiện ĐTM đối với dự án phát triển

2.2. Lượt duyệt (screening) các TĐMT

2.3. Đánh giá sơ bộ các tác động đến môi trường

2.4. Đánh giá tác động môi trường đầy đủ (Full Assessment)

2.4.1. Chuẩn bị

2.4.2. Đánh giá tác động môi trường

2.4.2.1. Xác định các khả năng tác động đến môi trường của dự án

3.4.2.2. Đề xuất các phương pháp giảm thiểu các tác động đên môi trường

2.4.3. Đề xuất các nội dung quan trắc diễn biến chất lượng MT

2.4.4. Trình bày và thông báo kết quả ĐTM

2.4.5. Sử dụng kết quả ĐTM

Chương 3: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường

3.1. Khái quát về các phương pháp ĐTM

3.2. Phương pháp liệt kê số lượng

3.3. Phương pháp danh mục các điều kiện MT (Checklist Method)

3.4. Phương pháp ma trận MT (Matrix Method)

3.5. Phương pháp chập bản đồ MT

3.6. Phương pháp sơ đồ mạng lưới

3.7. Phương pháp mô hình

3.8. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng

tải Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang tại đây:

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook