Bài giảng Sản Xuất Sạch Hơn _ Vũ Bá Minh

I. Giới thiệu Bài giảng Sản xuất Sạch Hơn  _ Vũ Bá Minh

Bài giảng Sản Xuất Sạch Hơn _ Vũ Bá Minh nhằm cung cấp các kiến thức về hiện trạng môi trường, khí hậu toàn cầu ấm lên, sử dụng năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm, suy thoái tầng ozone, giới thiệu sản xuất sạch hơn, phương pháp luận, kiểm toán năng lượng sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, SXSH và cơ chế phát triển sạch, quan trắc số liệu.

Bài giảng Sản Xuất Sạch Hơn _ Vũ Bá Minh
Bài giảng Sản Xuất Sạch Hơn _ Vũ Bá Minh

II.MỤC LỤC

Chương 1: Hiện trạng môi trường

Khí hậu toàn cầu ấm lên

Sử dụng năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm

Suy thoái tầng ozone

Mưa acid, sa mạc hóa, giảm diện tích rừng

Giảm tính đa dạng sinh học

Chương 2: giới thiệu sản xuất sạch hơn

Tổng quát

Qúa trình nhận thức

Nguyên nhân tạo ra chất thải

Chi phí của dòng thải

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát thải

Chương 3: Phương pháp luận ( Methodology)

Cách thực hiện SXSH

Bắt đầu sản xuất sạch hơn như thế nào

Đánh gái để thực hiện SXSH

Phương pháp luận SXSH

Chương 4: Kiểm toán năng lượng – Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng (Energy Auditing)

Sử dụng các nguồn năng lượng trong nhà máy

Nội dung của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chương 5: Ví dụ thực tế

Chương 6: Quan trắc số liệu

Chương 7: SXSH và Cơ chế phát triển sạch – ( Clean development Mechanism – CDM)

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

Rate this post

Bình luận với Facebook