A bio-eco combined process for decentralized wastewater treatment

bio-eco combined process

I. GIỚI THIỆU

 

A bio-eco combined process for decentralized wastewater treatment ( Một quá trình kết hợp sinh học sinh thái cho xử lý nước thải phi tập trung )

A bio-eco combined process for decentralized wastewater treatment
A bio-eco combined process for decentralized wastewater treatment

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Một quá trình kết hợp sinh học sinh thái cho xử lý nước thải phi tập trung.

Theo thống kê, hơn 96% nước thải sinh hoạt được thải trực tiếp vào môi trường nước mà không cần bất kỳ xử lý ở các khu vực nông thôn, Trung Quốc (MHURDPRC, 2005). Đến bảo vệ hồ, sông và nước tự nhiên khác từ ô nhiễm nặng, luật pháp và các tiêu chuẩn tương ứng đã được thiết lập bởi Chính phủ Trung Quốc. Đặc biệt, phân cấp Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt là rất cần thiết trong khu vực nông thôn phải được gắn với điều kiện thực tế và hài lòng với các tiêu chuẩn đối với nước thải.

Một bước nuôi loại bỏ nitơ sinh học (SFBNR) quá trình là tập trung vào việc do thực hiện tốt cho Nitơ tổng cộng. Quá trình SFBNR này bao gồm nhiều giai đoạn denitrification- bể phản ứng nitrat hóa, hơn nữa, năng lượng cho nội bộ tái sử dụng được lưu và SRT có thể được tăng lên bằng tuần hoàn bùn rắn lơ lửng dọc theo các bể phản ứng. Tuy nhiên, quá trình SFBNR thuộc để quá trình bùn hoạt tính, giá trị SVI sẽ tăng dưới dòng chảy cao tỷ lệ phân phối lãi suất, dẫn đến bùn bulking, và tiêu thụ năng lượng cao cho thông khí và bùn trở về.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook