Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2009

I. Giới thiệu Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia_2009

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2009 –Môi trường khu công nghiệp việt Nam phân tích hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường KCN.

Trong Báo cáo, đối tượng được tập trung phân tích là các khu công nghiệp (bao gồm cả khu chế xuất) do Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập. Báo cáo không đề cập tới các khu công nghiệp do UBND tỉnh ra quyết định thành lập và các loại hình khu kinh tế, khu công nghệ cao hay cụm công nghiệp, điểm công nghiệp.

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2009
Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2009

II.MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

1.1.   Sự hình thành và phát triển KCN ở Việt Nam

1.1.1.          Sự hình thành và phát triển KCN

1.1.2.          Sự phân bố KCN ở Việt Nam

1.1.3.          Xu thế phát triển KCN

1.2.   Vai trò KCN trong phát triển kinh tế – xã hội

1.2.1.          KCN trong phát triển kinh tế và giải quyết lao động, việc làm

1.2.2.          KCN và một số vấn đề xã hội phát sinh

1.3.   Áp lực môi trường từ hoạt động của các KCN

CHƯƠNG 2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

2.1.   Ô nhiễm nước mặt do nước thải KCN

2.1.1.          Đặc trưng nước thải KCN

2.1.2.          Ô nhiễm nước mặt do nước thải của các KCN

2.2.   Ô nhiễm không khí do khí thải KCN

2.2.1.          Đặc trưng khí thải KCN

2.2.2.          Ô nhiễm không khí tại các KCN

2.3.   Chất thải rắn tại các KCN

2.3.1.          Đặc trưng thành phần chất thải rắn tại các KCN

2.3.2.          Lượng chất thải rắn phát sinh tại các KCN

2.3.3.          Thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại các KCN

2.4.   Xu thế diễn biến thải lượng chất thải từ các KCN

2.4.1.          Xu thế diễn biến tổng lượng nước thải và thải lượng các chất gây ô nhiễm nước từ các KCN

2.4.2.          Xu thế diễn biến thải lượng các chất gây ô nhiễm không khí từ các KCN

2.4.3.          Xu thế diễn biến lượng chất thải rắn phát sinh từ các KCN

CHƯƠNG 3 TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

3.1.   Tổn thất tới hệ sinh thái, năng suất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

3.1.1.          Một số dẫn chứng của khu vực miền Bắc

3.1.2.          Một số dẫn chứng của khu vực miền Trung

3.1.3.          Một số dẫn chứng của khu vực miền Nam

3.2.   Gia tăng gánh nặng bệnh tật

3.2.1.          Tổn thất do gia tăng gánh nặng bệnh tật

3.2.2.          Một số bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường KCN

CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

4.1.   Chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường KCN

4.2.   Hệ thống quản lý môi trường KCN

4.2.1. Quy định về quản lý và bảo vệ môi trường KCN

4.2.2. Các vấn đề còn tồn tại trong hệ thống quản lý môi trường KCN

4.3.   Quy hoạch KCN gắn với bảo vệ môi trường

4.4.   Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong bảo vệ môi trường KCN

4.5.   Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ môi trường KCN

4.6.   Tài chính và nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường KCN

CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

5.1.   Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý môi trường các KCN

5.1.1.          Phân cấp và phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể theo hướng tổ chức quản lý tập trung

5.1.2.          Tăng cường năng lực cán bộ quản lý bảo vệ môi trường KCN

5.1.3.          Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị có liên quan

5.2.   Rà soát, bổ sung các văn bản về thể chế, chính sách và tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường KCN

5.2.1.          Rà soát, bổ sung các văn bản, chính sách, luật pháp về bảo vệ môi trường KCN

5.2.2.          Tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường KCN

5.3.   Đẩy mạnh việc triển khai công tác bảo vệ môi trường của chính các KCN

5.3.1.          Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống xử lý chất thải tập trung của KCN

5.3.2.          Các doanh nghiệp trong KCN thực hiện nghiêm túc việc xử lý chất thải

5.3.3.          Thực hiện nghiêm túc chế độ tự quan trắc và báo cáo môi trường

5.3.4.          Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các mô hình quản lý và công nghệ thân thiện môi trường

5.4.   Quy hoạch phát triển KCN gắn với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường

5.5.   Một số giải pháp khuyến khích

Kết luận và Kiến nghị        

Download

 

>>> Tải thêm nhiều giáo trình, tài liệu khác (miễn phí hoàn toàn)

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook