Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014

I. Giới thiệu Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014 Môi trường nông thôn phân tích các vấn đề liên quan đến môi trường nông thôn ở Việt Nam trong giai đoạn 201 0-201 4: Các đặc trưng của khu vực nông thôn, quá trình đổi mới, phát triển nông thôn; các hoạt động phát triển kinh tế nông thôn; diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường nông thôn; kết quả đã đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý; xác định các vấn đề môi trường bức xúc và định hướng bảo vệ môi trường nông thôn trong thời gian tới.

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014
Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014

II.MỤC LỤC Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014

CHƯƠNG 1: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Tổng quan nông thôn Việt Nam

1.2 Xu thế phát triển các hoạt động kinh tế khu vực nông thôn

1.2.1. Hoạt động trồng trọt

1.2.2.  Hoạt động chăn nuôi

1.2.3. Hoạt động nuôi trồng thủy sản

1.2.4. Chế biến nông lâm thủy sản

1.2.5. Xu thế phát triển các cụm công nghiệp và hoạt động tiểu thủ công nghiệp

1.2.6. Xu thế phát triển làng nghề

1.2.7. Hoạt động phát triển lâm nghiệp

1.3. Vấn đề đổi mới ở nông thôn

CHƯƠNG 2. SỨC ÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

2.1.   Sức ép từ hoạt động dân sinh

2.2.   Sức ép từ hoạt động trồng trọt và lâm  nghiệp

2.3.   Sức ép từ hoạt động chăn nuôi

2.4  Sức ép từ hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản

2.5 Sức ép từ hoạt động chế biến nông sản thực phẩm

2.6 Sức ép từ hoạt động của làng nghề

2.7 Sức ép từ hoạt động phát triển công nghiệp

2.8 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thiên tai

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

3.1 Môi trường không khí

3.2 Môi trường nước mặt

3.3 Môi trường nước dưới đất

3.4 Môi trường đất

3.5 Chất thải rắn nông thôn

CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

4.1 Ảnh hưởng đến đời song sinh hoạt và sức khỏe người dân

4.1.1.Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân

4.1.2. Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

4.2.   Ảnh hưởng đến sự phát triển các ngành kinh tế – xã hội

4.2.1. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản

4.2.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp

4.2.3. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoạt động du lịch

4.3. Ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sinh thái

4.4.   Phát sinh xung đột môi trường

4.4.1. Xung đột môi trường phát sinh từ hoạt động làng nghề

4.4.2. Xung đột môi trường phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất

4.4.3. Xung đột môi trường trong công tác quy hoạch bãi rác tập trung

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

5.1.   Các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật

5.1.1. Các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công 115 tác BVMT nông thôn

5.1.2. Những tồn tại và thách thức

5.2.   Hệ thống tổ chức quản lý và phân công  trách nhiệm

5.2.1. Hệ thống tổ chức quản lý và phân công trách nhiệm

5.2.2. Một số khó khăn, tồn tại

5.3.   Triển khai các tiêu chí môi trường thuộc  chương trình nông thôn mới

5.4.   Nước sạch và vệ sinh môi trường nông  thôn

5.5.   Quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn

5.5.1. Quản lý và xử lý chất thải từ hoạt   động trồng trọt

5.5.2. Quản lý và xử lý chất thải từ hoạt động chăn nuôi

5.5.3. Quản lý và xử lý chất thải từ các làng nghề

5.5.4. Quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt

5.6.   Vấn đề tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường nông thôn.

5.7.   Huy động sự tham gia và nâng cao nhận thức cộng đồng

5.7.1. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác BVMT nông thôn

5.7.2. Nâng cao nhận thức cộng đồng

CHƯƠNG 6. NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC VỀ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

6.1.   Các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014

6.1.1. Phát triển sản xuất chưa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường

6.1.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn – vấn đề còn nhiều bức xúc

6.1.3. Chưa kiểm soát đươc chất thải là bao bì hóa chất bảo vệ thực vật

6.1.4. Khó khăn trong kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề

6.1.5. Công tác quản lý môi trường nông thôn còn đan xen, thiếu đơn vị đầu mối quản  lý, một số mảng còn bị bỏ ngỏ

6.1.6. Tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước  sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp

6.2  Đề xuất giải pháp

6.2.1 Các giải pháp chung

6.2.2 giải pháp ưu tiên cho các vấn đề nổi cộm

6.2.3 giải pháp theo vùng, miền

Kết luận và kiến nghị

Download

>>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook