Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia -2006

I. Giới thiệu Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2006

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2006 nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về hiện trạng môi trường nước 3 lưu vực sông, Báo cáo tập trung vào 3 vấn đề chính:

– Hiện trạng môi trường nước mặt của từng lưu vực sông dựa trên các kết quả quan trắc, thông tin sô liệu liên quan, báo cáo phân tích và chỉ ra các đoạn sông bị ô nhiễm, các mức độ và đặc trưng ô nhiễm.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm nước chính, chủ yếu là nước thải của sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, làng nghề.

– Đánh giá công tác bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông, đề xuất các giải pha ưu tiên bảo vệ môi trường nước 3 lưu vực sông: khẩn trương xây dựng đề án và thành lập ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông; xử lý triệt để các nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường nước; xác định những vùng cần tập trung kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ; tăng cường các nguồn lực và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2006
Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2006

II.MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. LƯU VỰC SÔNG Ở VIỆT NAM

1.1.      Tổng quan về các lưu vực sông ở Việt Nam

1.2.      Đặc điểm 3 lưu vực sông cầu, Nhuệ – Đáy, hệ thông sông Đồng Nai

1.2.1.  Lưu vực sông Cầu

1.2.2.  Lưu vực sông Nhuệ -Đáy

1.2.3.  Lưu vực hệ thống song Đồng Nai

CHƯƠNG 2. BÁO ĐỘNG Ô NHIỄM NƯỚC 3 LƯU VỰC SÔNG:CẦU, NHUỆ – ĐÁY, HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

2.1.      Mở đầu

2.2.      Lưu vực sông cầu

2.2.1.  Hiện trạng ô nhiễm

2.2.2.  Nguyên nhân gây ô nhiễm

2.2.3.  Dự báo ô nhiễm

2.3.      Lưu vực sông Nhuệ – Đáy

2.3.1.  Hiện trạng ô nhiễm

2.3.2.  Nguyên nhân gây ô nhiễm

2.3.3.  Dự báo ô nhiễm

2.4.      Lưu vực hệ thông sông Đồng Nai

2.4.1.  Hiện trạng ô nhiễm

2.4.2.  Nguyên nhân gây ô nhiễm

2.4.3.  Dự báo ô nhiễm

CHƯƠNG 3. CÁC THIỆT HẠI DO Ô NHIẼM NƯỚC TẠI 3 LƯU VỰC

3.1.      Đe dọa tới sức khỏe con người

3.2.      Ảnh hưởng đến nguồn nước cấp

3.3.      Ảnh hưởng tới môi trường

3.4.      Ảnh hưởng tới phát triển kinh tế

CHƯƠNG 4. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ở 3 LƯU VỰC SÔNG

4.1.      Ban hành chính sách, pháp luật liên quan

4.2.      Tổ chức quản lý môi trường lưu vực sông

4.2.1.  Cấp quốc gia

4.2.2.  cấp liên vùng và địa phương

4.3.      Thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả nước thải .

4.4.      Áp dụng các công cụ kinh tế

4.5.      Thực hiện kiểm tra, thanh tra

4.6.      Thực hiện quy hoạch lưu vực sông

4.7.      Xây dựng nguồn lực

4.7.1.  Đội ngũ cán bộ

4.7.2.  Đầu tư tài chính

4.7.3.  Quan trắc và thông tin môi trường

4.7.4.  Hoạt động nghiên cứu

4.8.      Sự tham gia của cộng đồng

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP ƯU TIÊN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG

5.1.      Các giải pháp chung

5.1.1.  Về xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật và thể chế

5.1.2.  Về công tác kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế tuân thủ pháp luật

5.1.3.  Về áp dụng các công cụ kinh tế, giải pháp khoa học công nghệ

5.1.4.  Về tăng cường các nguồn lực

5.1.5.  Về sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng

5.1.6.  Về hợp tác quốc tế

5.2. Các biện pháp cụ thể bảo vệ môi trường nước 3 LVS cầu, Nhuệ – Đáy, hệ thống sông Đồng Nai

Kết luận và kiến nghị        

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook