Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 13_2013

I. Giới thiệu Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 13_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 13_2013 viết về các vấn đề Thiếu vắng sự tham gia của người dân vào quản lý và giám sát về môi trường, Đánh giá môi trường trong dự luật BVMT sữa đổi: Sữa rồi vẫn chưa đổi, Quản lý bảo tồn thiên nhiên: Cần thu về một mối,

Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa, Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông , lâm nghiệp, Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học , Quản lý tài nguyên nước, Năng lượng, biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 13_2013
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 13_2013

II.MỤC LỤC

1. Thiếu vắng sự tham gia của người dân vào quản lý và giám sát về môi trường

1.1 Bất ổn môi trường do những khoảng trống trong luật

1.2 Áp dụng hệ thống quản trị tốt để bảo vệ môi trường

2. Đánh giá môi trường trong dự luật BVMT sữa đổi: Sữa rồi vẫn chưa đổi!
3. Quản lý bảo tồn thiên nhiên: Cần thu về một mối

3.1 Cần quản lý thống nhất và tập trung

3.2 Cần đa dạng hóa hình thức tổ chức quản lý

3.3 Tạo cơ chế tài chính bền vững cho quản lý KBT

4. Quản trị tài nguyên rừng

4.1 Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa

4.2 Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông , lâm nghiệp

4.3 Tăng cường chỉ đạo thưc hiện trồng rừng thay thế

4.4 Nhập khẩu gỗ từ campuchia không phải xin giấy phép

5. Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học 

5.1 Phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn DDSH

5.2 Việt Nam gai nhập nghị định thư Nagoya

5.3 Tăng cường kiểm soát, bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

6. Quản lý môi trường

6.1 Kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

6.2 Quy định mới về tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường

7. Quản trị tài nguyên khoáng sản

7.1 Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác

8. Quản lý tài nguyên nước

8.1 Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên nước

9.  Năng lượng, biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai

9.1 Chương trình hành động về quản lý, đầu tư, vận hành công trình thủy điện

9.2 Chương trình hành động về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

9.3 Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL

10. Chính sách phát triển khác

10.1 Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ba vùng kinh tế trọng điểm

10.2 Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 -2020

11. Tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong quý I/2014 

Download

Rate this post

Bình luận với Facebook