Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 1_2011

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 1_2011

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 1_2011 viết về các nội dung Quy định mới về quản trị rừng, Các quy định mới về quản lý môi trường – ô nhiễm môi trường, Các quy định mới về thể chế- tài chính tài nguyên môi trường, Thành lập ban chỉ đạo thực hiện sáng kiến REDD + tại Việt Nam, Tổng hợp danh mục các văn bản QPPL quý I -2011.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 1_2011
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 1_2011

II.MỤC LỤC

1.Giới thiệu

2. Quy định mới về quản trị rừng

2. 1 Sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền

2.2 Giao, thuê rừng gắn liền với giáo, thuê đất lâm nghiệp

2.3 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP : Hành lang pháp lý mới về tổ chức và quản lý rừng đặc dựng

3. Các quy định mới về quản lý môi trường – ô nhiễm môi trường.

3.1 Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

3.2 Đánh giá môi trường chiến lược – đánh giá tác động môi trường

4. Các quy định mới về thể chế- tài chính tài nguyên môi trường

4.1 Chương trình thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2011 của bộ tài nguyên và môi trường

4.2 Thông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT: Chi tối đa 50 triệu đồng cho người cung cấp thông tin vi phạm môi trường.

5. Một số vấn đề nổi bật khác

5.1 Thành lập ban chỉ đạo thực hiện sáng kiến REDD + tại Việt Nam

5.2 Dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi

5.3 Quy chế khai thác dầu khí

6. Tổng hợp danh mục các văn bản QPPL quý I -2011

Tải tại đây:

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook