Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013

I. Giới thiệu về Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013  Môi trường không khí phân tích các vấn đê liên quan đến môi trường không khí của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013: điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế; diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường không khí; kết quả đã đạt được và những tổn tại trong công tác quản lý, từ đó để xuất các giải pháp quản lý môi trường không khí hiệu quả cho những năm sắp tới.

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013
Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013

II.MỤC LỤC Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013

CHƯƠNG 1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

1.1. Điều kiện khí hậu, thời tiết và diễn biến rừng, cây xanh đô thị

1.1.1. Khí hậu và thời tiết

1.1.2. Diễn biến rừng và cây xanh đô thị

1.2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội

1.2.1. Tăng trưởng kinh tế

1.2.2. Tốc độ đô thị hóa Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013

1.2.3. Hoạt động giao thông vận tải

1.2.4. Hoạt động công nghiệp

1.2.5.Hoạt độngxây dựng và dân sinh

1.2.6. Hoạt động nông nghiệp và làng nghề

 CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

2.1. Các nguồn gây ô nhiễm

2.1.1. Hoạt động giao thông

2.1.2. Hoạt động sản xuất công nghiệp

2.1.3. Hoạt động xây dựng và dân sinh

2.1.4. Hoạt động nông nghiệp và làng nghề

2.1.5. Chôn lấp và xử lý chất thải

2.2. Phát thải khí nhà kính

CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

3.1. Chất lượng môi trường không khí tại đô thị

3.1.1. Bụi

3.1.2. Khí NOx –NO2 -NO

3.1.3. Khí O3

3.1.4. Một số khí khác

3.1.5. Tiếng ổn

3.2.   Chất lượng môi trường không khí xung quanh các khu sản xuất

3.2.1. Bụi

3.2.2. Khí SO2, NO2

3.2.3. Tiếng ổn

3.2.4. Mùi Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013

3.2.5. Hơi axit, một số khí độc khác

3.3.   Chất lượng môi trường không khí làng nghể và nông thôn

3.3.1. Môi trường không khí làng nghề

3.3.2. Môi trường không khí khu vực nông thôn

3.4.   Một số vấn để ô nhiễm không khí lien quốc gia ở Việt Nam

3.4.1. Xu hướng lan truyền ô nhiễm xuyên biên giới

3.4.2. Lắng đọng axit

3.4.3. Sương mù quang hóa

CHƯƠNG 4. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

4.1. Tác hại của ô nhiễm không khí đến sức khoẻ con người

4.2.Ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng và độ bền vật liệu

4.3.   Ảnh hưởng tới hệ sinh thái và biến đổi khí hậu

4.3.1. Ảnh hưởng tới hệ sinh thái

4.3.2. Tác động của ô nhiễm không khí lên khí hậu toàn cầu

CHƯƠNG 5. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

5.1.   Những kết quả đạt được

5.1.1. Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ cấu tổ chức về bảo vệ môi trường không khí

5.1.2. Kiểm soát ô nhiễm không khí trong hoạt động giao thông vận tải

5.1.3. Giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động sản xuất

5.1.4. Triển khai các giải pháp xanh nhằm giảm thiểu lượng khí thải hiệu ứng nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

5.1.5. Ban hành các QCVN về môi trường không khí

5.1.6. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động quan trắc môi trường không khí

5.1.7. Sự tham gia của cộng đổng đối với việc kiểm soát chất lượng không khí và công bố, phổ biến thông tin vể chất lượng không khí cho cộng đổng

5.1.8. Duy trì và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về môi trường không khí

5.2.   Những hạn chế

5.2.1. Các thể chê vể môi trường không khí

5.2.2.Hoạt động quan trắc và kiểm soát nguổn phát thải còn yếu

5.2.3. Ý thức tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của các chủ nguổn thải

5.2.4. Các hoạt động hỗ trợ chưa hiệu quả

CHƯƠNG 6. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

6.1.   Hoàn thiện các thể chế về môi trường không khí

6.1.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật

6.1.2. Sớm xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng không khí

6.1.3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về môi trường không khí

6.2.   Đẩy mạnh hoạt động quan trắc và kiểm kê nguồn thải

6.3.   Tăng cường kiểm soát và giảm phát thải

6.3.1.Kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm bui tai các đô thi

6.3.2. Kiểm soát, giảm phát thải chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải

6.3.3. Kiểm soát, giảm phát thải chất ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp và làng nghề

6.4.   Đẩy mạnh nhóm giải pháp xanh

6.4.1.Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

6.4.2. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát thải carbon thấp

6.5.   Một số giải pháp hỗ trợ khác

6.5.1. Tăng cường hiêu quả sử dụng công cụ kinh tế và vấn để đẩu tư tài chính

6.5.2. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ

6.5.3. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng

6.5.4. Tăng cường hợp tác quốc tế

Kết luận,  Kiên nghị

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook