Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 6_2012

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 6_2012

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 6_2012 viết về các vấn đề Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng : Tương lai mới cho hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn Việt Nam, Quản trị rừng, Hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, sửa đổi một số quy định tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường, Bảo tồn đa dạng sinh học,  Quản trị tài nguyên khoáng sản, Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, Quản lý tài nguyên nước , Biến đổi khí hậu, Các chính sách phát triển khác.

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 6_2012
Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 6_2012

II.MỤC LỤC

1. Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng : Tương lai mới cho hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn Việt Nam
2. Quản trị rừng

2.1  5.500 Tỷ đồng đầu tư phát triển rừng đặc dụng 2011-2020

2.2 Phê duyệt chương trinhg hành động quốc gia về REDD+ giai đoạn 2011-2020

2.3 Hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

2.4 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ bảo vệ và phát triển rừng

2.5 Sữa đổi một số quy định tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường

2.6 Hướng dẫn thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất 2015

2.7 Cập nhật: Tiến trình đàm phán hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU.

2.8 Dự thảo hướng dẫn thưc hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

3. Bảo tồn đa dạng sinh học

3.1 Dự thảo chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học

3.2 Câu chuyện bảo tồn: Kiến thức về sao la (Pseudoryx nghetinhensis) và vấn đề chia sẽ lợi ích trong bảo tồn

4. Quản trị tài nguyên khoáng sản

4.1 Kiểm toán chuyên đề khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản.

4.2 Sửa đổi quy định về ký quỹ, cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

5. Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm

5.1 Xác định các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

6. Quản lý tài nguyên nước 

6.1 Thông qua luật tài nguyên nước sữa đổi

6.2 Giao khoán đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện và thủy lợi

7. Biến đổi khí hậu

7.1 Chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về các hoạt động sau COP – 17 (Durban Nam Phi)

8. Các chính sách phát triển khác

8.1 Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 -2020

8.2 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sân golf

8.3 Hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

8.4 Thống kê vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường quý II/2012

9. Tổng hợp danh mục văn bản QPPL Qúy II/2012
10. Khai thác trái phép ở bản địa

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook