Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 10_2013

I. Giới thiệu Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 10_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 10_2013 viết về các vấn đề Bất cập chính sách và thực tiễn ĐTM ở Việt Nam, Quản trị tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, Năng lượng,  Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, Chính sách phát triển khác, Các dự thảo chính sách đang xây dựng, Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý II/2013.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 10_2013
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 10_2013

II.MỤC LỤC

1. Bất cập chính sách và thực tiễn ĐTM ở Việt Nam

1.1 ĐTM chưa thực hiện tốt chức năng dự báo

1.2 Chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân

1.3 Chất lượng của báo cáo ĐTM còn nhiều hạn chế

1.4 Tham vấn cộng đồng chỉ dừng lại ở hình thức Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 10_2013

1.5 Mức độ công khai thông tin liên quan đến DTM còn hạn chế

1.6 Thiếu minh bạch ngành khai khoáng cản trở sự phát triển

1.6.1 Phần lớn các quốc gia chưa đạt tiêu chuẩn minh bạch

1.6.2 Châu Á -Thái Bình Dương: Khoảng cách xa giữa các nước

2. Quản trị tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

2.1  Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện bảo vệ, phát triển rừng

2.2 Thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

2.3 Phê duyệt đề án tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 -2020

2.4 Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

2.5 Tổng điều tra , kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 -2016

2.6 Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

3. Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm

3.1 Quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải thuộc lưu vực sông Nhuệ – Đáy

3.2 Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo

3.3 Phê duyệt đề án kiểm soát ô nhiễm do sử dụng túi ni-lông khó phân hủy

3.4 Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hường đến năm 2030

4. Năng lượng Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 10_2013

4.1 Kết quả , tồn tại và bất cập trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện

4.2 Kiểm tra. đánh giá mức độ an toàn đập các hồ thủy điện, thủy lợi

5. Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai

5.1 Phê duyệt 4 nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu trong năm 2013

5.2 Nghị quyết về ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

5.3 Thông qua luật phòng, chống thiên tai

6. Chính sách phát triển khác

6.1 Phê duyệt đề án cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững

6.2 Quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển và đất có mặt nước ven biển

6.3 Phê duyetj quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

6.4 Quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

6.5 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBSH đến năm 2020

6.6 Quy hoạch phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

7. Các dự thảo chính sách đang xây dựng

7.1 Dự thảo chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

7.2 Dự thảo luật đất đai ( sữa đổi)

7.3 Dự thảo luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

8. Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý II/2013

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook