Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011

I. Giới thiệu Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011 Chất thải rắn, phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam: các đặc trưng chất thải rắn, phát sinh chất thải rắn, hiện trạng thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và tái sử dụng chất thải rắn; đánh giá thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả cho những năm tới.

Báo cáo môi trường quốc gia 2011 nêu lên các kiến nghị chính đối với Quốc hội và chính phủ về việc nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu chiến lược về CTR cho phù hợp với các điều kiện Việt Nam; phân công đủ, đúng và rõ trách nhiệm của các đơn vị từ Trung ương đến địa phương.

Ban hành các cơ chế, chính sách và các giải pháp cần thiết để đẩy mạnh phát triển công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam, đẩy mạnh xã hội hoá công tác quản lý CTR; đẩy mạnh và đa dạng hoá các nguồn đầu tư, duy trì tính bền vững của các nguồn đầu tư. Đồng thời, Báo cáo cũng kiến nghị các ngành và địa phương tăng cường thực thi các các giải pháp nhằm hoàn thành trách nhiệm quản lý CTR trong phạm vi ngành, địa phương phụ trách.

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011
Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011

II.MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN KINH TÊ’ – XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI VIỆT NAM
1.1.   Tổng quan phát triển kinh tế – xã hội
1.2.   Khái quát về công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam
1.3.   Phân loại chất thải rắn và tỷ trọng phát sinh

1.3.1.Phân loại chất thải rắn theo nguồn gốc phát sinh

1.3.2. Phân loại chất thải rấn theo tính chất độc hại

 CHƯƠNG 2. CHẤT THẢI RẮN Ở ĐÔ THỊ
2.1.   Phát triển đô thị ở Việt Nam
2.2.   Phát sinh chất thải rắn ở đô thị

2.2.1. Các nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị

2.2.2. Lượng phát sinh          chất thải rắn đô thị

2.2.3. Thành phần chất thải rắn đô thị

2.2.4. Ước tính lượng thải, thành phần, mức độ độc hại và ô nhiễm của chất thải rắn đô thị

2.3.   Phân loại và thu gom chất thải rắn đô thị

2.3.1. Phân loại tại nguồn

2.3.2. Hình thức thu gom

2.3.3. Tỷ lệ thu gom

2.4. Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn đô thị
2.5. Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đô thị
CHƯƠNG 3. CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
3.1.   Tổng quan về phát triển nông thôn
3.2.   Phát sinh chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn

3.2.1. Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn

3.2.2. Phát sinh chất thải rắn nông nghiệp

3.2.3. Phát sinh chất thải rắn tại các làng nghề

3.3.   Phân loại và thu gom chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn

3.3.1. Phân loại và thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

3.3.2. Phân loại và thu gom chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp

3.3.3. Phân loại và thu gom chất thải rắn phát sinh ở các làng nghề

3.4.   Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn
3.5.   Xử lý và tiêu huỷ chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn

3.5.1 Xử lý, tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

3.5.2. Xử lý, tiêu hủy chất thải rắn nông nghiệp

CHƯƠNG 4. CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

4.1.   Phát triển công nghiệp trong thời gian qua

4.2.   Phát sinh chất thải rắn công nghiệp

4.2.1. Chất thải rắn phát sinh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

4.2.2. Chất thải rắn từ hoạt động khai thác khoáng sản

4.2.3. Chất thải rắn từ các ngành công nghiệp khác

4.3.   Thu gom và vận chuyển chất thải rắn công nghiệp

4.4.   Xử lý và tái chế chất thải rắn công nghiệp

4.5.   Chất thải công nghiệp nguy hại

4.5.1. Phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại

4.5.2. Thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp nguy hại

4.5.3. Xử lý, tiêu huỷ chất thải công nghiệp nguy hại

CHƯƠNG 5. CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

5.1.   Phát triển các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh

5.2.   Phát sinh chất thải rắn y tế

5.2.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế

5.2.2. Lượng phát sinh chất thải rắn y tế

5.2.3. Thành phần chất thải rắn y tế

5.3.   Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế

5.4.   Xử lý và tái chế chất thải rắn y tế thông thường

5.5.   Chất thải y tế nguy hại Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011

5.5.1. Phát sinh chất thải y tế nguy hại

5.5.2. Xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại

CHƯƠNG 6. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN

6.1.   Tác động của chất thải rắn đối với môi trường

6.1.1. Ô nhiễm môi trường không khí do chất thải rắn

6.1.2. Ô nhiễm môi trường nước do chất thải rắn

6.1.3. Ô nhiễm môi trường đất do chất thải rắn

6.2.   Tác động của chất thải rắn đối với sức khoẻ người dân

6.3.   Tác động của chất thải rắn đối với phát triển kinh tế-xã hội

6.3.1. Chi phí xử lý môi trường ngày càng lớn

6.3.2. Ảnh hưởng đến du lịch và nuôi trồng thuỷ sản

6.3.3. Xung đột môi trường do chất thải rắn

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN: HIỆN TRẠNG, TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP
7.1.   Thể chế, chính sách Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011

7.1.1. Thể chế, chính sách đã đi vào cuộc sống

7.1.2. Thể chế, chính sách chưa hoàn thiện và chưa được thực thi triệt để

7.2.   Hệ thống tổ chức và phân công trách nhiệm

7.2.1. Hệ thống tổ chức và phân công trách nhiệm đang được kiện toàn và sự phân công tương đối cụ thể từ cấp trung ương đến địa phương

7.2 2. Phân công, phân nhiệm còn phân tán,   chồng chéo và nhiều lỗ hổng

7.3 Quy hoạch theo vùng và các địa phương

7.3.1. Đã có các quy hoạch theo vùng Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011

7.3.2. Thiếu các quy hoạch của địa phương

7.4 Sự tham gia của doanh nghiệp nhà nước

7.4.1. Sự tham gia của doanh nghiệp nhà nước đã mang lại những đóng góp không nhỏ

7.4.2. Các doanh nghiệp nhà nước chưa được đầu tư đầy đủ

7.5.   Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng

7.5.1. Khối doanh nghiệp tư nhân đã có những bước tiến đáng kể

7.5.2. Sự tham gia của cộng đồng đã có kết quả bước đầu

7.5.3. Xã hội hoá còn yếu Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011

7.6.   Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

7.6.1.Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đã trở thành công cụ hữu ích, tuy nhiên nguồn lực vẫn còn hạn chế.

7.6.2.Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm vẫn chưa ngăn chặn được gia tăng nhập khẩu trái phép phế liệu.

7.7.   Đầu tư tài chính

7.7.1. Nguồn tài chính đầu tư đa dạng

7.7.2. Đầu tư tài chính còn thiếu và chưa cân đối

7.8.   Hợp tác quốc t Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2011

7.8.1.Hợp tác quốc tế đã đa dạng nguồn vốn đầu tư

7.8.2. Hợp tác quốc tế chưa phát huy được vai trò và hiệu quả

7.9.   Các giải pháp khắc phục

7.9.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách và tăng cường hiệu lực tổ chức giám sát và cưỡng chế

7.9.2. Tăng cường bộ máy quản lý, xóa bỏ chồng chéo trong phân công, phân nhiệm

7.9.3. Tổng kết, đánh giá các dự án 3R: Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế

7.9.4. Đẩy mạnh hoạt động xã hội và huy động cộng đồng tham gia quản lý chất thải rắn

7.9.5. Quy hoạch và lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp

7.9.6. Tăng cường và đa dạng hóa nguồn đầu tư tài chính

7.9.7. Nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích hoạt động phân loại chất thải tại nguồn

7.9.8. Các giải pháp quản lý cụ thể

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ     

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook