Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2012

I. Giới thiệu về Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2012

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2012 viết về các vấn đề tổng quan về nước mặt ở Việt nam. nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt, diễn biến chất lượng  môi trường nước mặt, tác động của ô nhiễm môi trường nước mặt, quản lý môi trường nước mặt, những tồn tại và giải pháp.

Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2012
Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia -2012

II.MỤC LỤC Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2012

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC MẶT VIỆT NAM

1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên các lưu vực sông ở nước ta

1.2 Đặc điểm tài nguyên nước mặt

1.3 Phát triển kinh tế – xã hội và sức ép đối với môi trường nước

1.3.1 Phát triển dân số và quá trình đô thị hóa

1.3.2 Tăng trưởng kinh tế và việc sử dụng nước

1.3.3 Suy giảm chất lượng rừng

1.3.4 Phát triển thủy điện

1.3.5 Khai thác khoáng sản

1.4 Biến đổi khí hậu và tác động đến môi trường nước

Chương 2: NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

2.1 Tổng quan các nguồn gây ô nhiễm nước mặt

2.2 Nguồn gây ô nhiễm nước mặt vùng đồng bằng sông hồng

2.3 Nguồn gây ô nhiễm nước mặt vùng trung du và miền núi phía bắc

2.4 Nguồn gây ô nhiễm nước mặt vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung

2.5  Nguồn gây ô nhiễm nước mặt vùng Tây nguyên

1.6  Nguồn gây ô nhiễm nước mặt vùng Đông nam bộ

1.7  Nguồn gây ô nhiễm nước mặt vùng Đồng bằng sông cửu Long

Chương 3: DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

3.1 Lưu vực sông Kỳ cùng – bằng Giang , Ka long

3.2 Sông Hồng

3.3 Lưu vực sông cầu

3.4 Lưu vực sông Nhuệ – Đáy

3.5 Hệ thống sông Thái Bình

3.6 Lưu vực sông Mã

3.7 Sông hương

3.8 Lưu vực sông Vu gia – Thu Bồn

3.9 Lưu vực sông Trà bồng, trà Khúc

3.10 Lưu vực sông Kôn, Lưu vực sông hà thành

3.11 Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

3.12 Lưu vực sông Mê Công

3.13 Hệ thống hồ

Chương 4: TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

4.1 Tác động của ô nhiễm môi trường nước mặt đến sức khỏe con người

4.2 Tác động của ô nhiễm nước mặt tới phát triển kinh tế

4.3 Ảnh hưởng đến nguồn nước cấp

4.4 Tác động của cạn kiệt nguồn nước sông Mê Công đối với đồng bằng Sông Cửu Long

4.5 Phát sinh các vấn đề xã hội

Chương 5: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

5.1 Hệ thống chính sách và văn bản quy phạm pháp luật

5.2 Hệ thống tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý môi trường nước

5.3 Thực hiện quy hoạch các lưu vực sông

5.4 Thực hiện đánh giá tác động môi trường, cấp phép xả nước thải và điều tra cơ bản, dự báo

5.5 Áp dụng các công cụ kinh tế

5.6 Công tác thanh tra, kiểm tra và quan trắc môi trường nước

5.7 Xây dựng nguồn lực Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2012

5.8 Hoạt động truyền thông và sự tham gia của cộng đồng

5.9 Vấn đề hợp tác quốc tế trong quản lý môi trường nước

Chương 6: NHỮNG TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP

6.1 Các vấn đề bức xúc về môi trường nước

6.2 Đề xuất các giải pháp khắc phục

6.2.1 các giải pháp chung

6.2.2  các giải pháp cụ thể

Kết luận và kiến nghị

Download

>>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

3.7/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook