Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 7_2012

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 7_2012

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 7_2012 viết về các vấn đề ” Xanh Hóa” ngành ngân hàng : áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện ?, Quản trị rừng,  Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý môi trường,  Biến đổi khí hậu, Các dự thảo chính sách, Thống kê – dữ liệu Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý III/2012.

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 7_2012
Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 7_2012

II.MỤC LỤC

1. ” Xanh Hóa” ngành ngân hàng : áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện ?

2. Quản trị rừng

2.1 Hoạt động của quỹ bảo vệ và phát triển rừng

2.2 Thu phí tham quan ở một số Vườn quốc Gia

2.3 Tăng cường quản lý các dự án thủ điện

2.4 Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

3. Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học

3.1 Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

3.2 Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

4. Quản lý môi trường

4.1 Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

4.2 Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 -2015

4.3 Tiêu chí cho túi ni-lông thân thiện với môi trường

5. Biến đổi khí hậu

5.1 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

6. Các dự thảo chính sách

6.1 Dự thảo luật đất đai ( sữa đổi)

6.2 Dự thảo thông tư mới về quản lý quy hoạch thủy điện

6.3 Chính sách đặc thù đối với công ty lâm nghiệp

7. Thống kê – dữ liệu

8. Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý III/2012

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook