Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ

I. Giới thiệu công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ

Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất và những bài tập nâng cao kỹ năng về tính toán thiết kế các cộng trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa,các vấn đề về xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên, xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa, thoát nước và xử lý nước thải phân tán, xử lý nước thải và chất thải rắn các làng nghề ….

Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ - Trần Đức Hạ
Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ

II. MỤC LỤC

1. Đặc điểm hệ thống thoát nước thải quy mô nhỏ

1.1. Hệ thống thoát nước thải phân tán

1.2. Hệ thống thoát nước thải cục bộ

2. Số lượng, thành phần và tính chất nước thải của các đối tượng thoát nước quy mô nhỏ

2.1. Các loại nước thải của các đối tượng thoát nước quy mô nhỏ

2.2. Lưu lượng nước thải và chế độ thải nước

2.3. Thành phần và tính chất nước thải

3. Các phương pháp xử lý nước thải

3.1. Mức độ xử lý nước thải

3.2. Lựa chọn phương pháp và công trình XLNT

4. Một sô công trình đặc trưng xử lý nước thải quy mô nhỏ

4.1. Bể tự hoại

4.2. Giếng thấm và bãi lọc ngầm

4.3. Đĩa lọc sinh học

4.4. Aerotank hoạt động gián đoạn theo mẻ (hệ SBR)

5. Sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải

5.1. Các hệ thống thoát nước kết hợp tái sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải

5.2. Sử dụng nước thải để nuôi trồng thủy sản và nuôi cá

6. Các quy định chung về quản lý, vận hành các công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ

6.1. Đưa công trình vào hoạt động

6.2. Nguyên tắc quản lý vận hành một số công trình xử lý nước thải

Link download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook