Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 8_2012

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trương 8_2012

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 8_2012 viết về các đề tài Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xác lập vị thế quốc gia cho phát triển bền vững vùng Hạ lưu vực Sông Mê Kông, Quản trị tài nguyên rừng,  Quản lý tài nguyên khoáng sản, Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý môi trường, Năng lượng, biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai, Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý IV/2012.

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 8_2012
Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 8_2012

II.MỤC LỤC

1. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xác lập vị thế quốc gia cho phát triển bền vững vùng Hạ lưu vực Sông Mê Kông
2. Quản trị tài nguyên rừng

2.1 Xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường

2.2 Hướng dẫn quản lý sử dụng tiền chi trả cho dịch vụ môi trường rừng

2.3 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

2.4 Tham vấn xã hội dân sựu về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ

3. Quản lý tài nguyên khoáng sản

3.1 Quốc hội: Đẩy mạnh việc khai thác khoàng sản gắn với bảo vệ môi trường

3.2 Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

3.3 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản

3.4 Chính phủ yêu cầu bãi bỏ quy định cấm vận chuyển khoáng sản khỏi địa phương

4. Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học

4.1 Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam

4.2 Đề xuất cấm mua bán mẫu vật tê giác trắng, đen và voi chấu Phi

5. Quản lý môi trường

5.1 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của ngành tài nguyên và môi trường

5.2 Danh mục công nghệ khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao

6. Năng lượng, biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai

6.1 Kế hoạch hành động, quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoan 2012-2020

6.2 Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nahf kính và tín chỉ cácbon

7. 10 bài viết độc giả Thiennhien.net quan tâm nhất trong năm 2012
8. Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý IV/2012

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook