Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 2 _ 2011

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 2 _ 2011

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 2 _ 2011 viết về các chủ đề Quản trị rừng, Khai thác và tận thu lâm sản, Sữa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến quản trị rừng, Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại một số địa phương, Tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,  Quản trị tài nguyên khoáng sản, Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm,  Xóa đói, giảm nghèo,

Xử phạt những vi phạm trong lĩnh vực hàng hải, Thay đổi thời gian xác nhận, phê duyệt các dự án CDM.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 2 _ 2011
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 2 _ 2011

II.MỤC LỤC

1.Giới thiệu 

2. Quản trị rừng

2.1 Khai thác và tận thu lâm sản

2.2 Sữa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến quản trị rừng

2.3 Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại một số địa phương

2.4 Tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

3. Quản trị tài nguyên khoáng sản

3.1 Kiểm tra việc thực hiện ký quỹ, cải tạo và phục hồi môi trường

3.2 Hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản ở Hà Giang

3.3 Thăm dò khoáng sản tại Tuyên Quang

4. Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm

4.1 Đánh giá tác động môi trường

4.2 Quản lý chất thải nguy hại

4.3 Quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh

4.4 Các quy định trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

4.5 Ban hành quy chuẩn lỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyến khoáng.

5. Xóa đói, giảm nghèo

5.1 Định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2011 -2020

5.2 Kết quả tổng điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo.

6. Một số vấn đề khác

6.1 Xử phạt những vi phạm trong lĩnh vực hàng hải

6.2 Thay đổi thời gian xác nhận, phê duyệt các dự án CDM

7. Tổng hợp danh mục các văn bản QPPL quý II -2011

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook