Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 018

I. Giới thiệu Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 018

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 018 viết về các vấn đề An ninh nguồn nước và quản lý lưu vực sông, Quản lý nguồn nước Mê Công nhìn từ khía cạnh chia sẽ lợi ích và hợp tác cùng phát triển, Cải tổ MRC và ngoại giao nguồn nước vì một tương lai chung, Tổ chức lưu vực sông và thách thức trong quản lý lưu vực, Từ quản lý sông Đồng Nai nhìn lại vai trò của các tổ chức lưu vực sông , Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước còn thiếu toàn diện, Một số chính sách mới ban hành trong quý II năm 2015, Ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ ,Phê duyệt hai thông tư hướng dẫn luật bảo vệ môi trường.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 018
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 018

II.MỤC LỤC

1. An ninh nguồn nước và quản lý lưu vực sông

1.1 An ninh nguồn nước : 7 thách thức nổi bật

2. Quản lý nguồn nước Mê Công nhìn từ khía cạnh chia sẽ lợi ích và hợp tác cùng phát triển

2.1 Chia sẽ lợi ích trong lưu vực sông Mê Công

2.2 Chủ quyền, hợp tác và bài toán lợi ích

2.3 Hợp tác, chia sẽ lợi ích vì sự phát triển chung

3. Cải tổ MRC và ngoại giao nguồn nước vì một tương lai chung

3.1 Lợi ích quốc gia đã thắng thế trước nguy cơ môi trường xuyên biên giới

3.2 Đập Don Sahong với hiệu ứng domino

3.3 Lùi một bước để tiến sáu bước

4. Tổ chức lưu vực sông và thách thức trong quản lý lưu vực

4.1 Các tổ chức lưu vực sông theo chiều dài lịch sử

4.2 Tổ chức lưu vực sông hoạt động chưa hiệu quả

4.3 Cần có những tổ chức lưu vực hiệu lực và hiệu quả

5. Từ quản lý sông Đồng Nai nhìn lại vai trò của các tổ chức lưu vực sông 

5.1 Bài học từ lưu vực sông Đồng Nai

5.2 Vai trò của các tổ chức quản lý lưu vực vì đầu mờ nhạt

6. Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước còn thiếu toàn diện

6.1 Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước đã có nhưng vẫn còn bất cập và thiếu toàn diện

7. Một số chính sách mới ban hành trong quý II năm 2015

7.1 Nghị định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

8. Ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ 
9. Phê duyệt hai thông tư hướng dẫn luật bảo vệ môi trường
10. Bảo vệ môi trường khu kinh tế , khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
11. Quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
12. Danh mục một số văn bản chính sách mới, quý II năm 2015

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook