Giáo trình xử lý nước thải – Ts.Nguyễn Trung Việt

I. Giới thiệu Giáo Trình Xử Lý Nước Thải

Giáo trình xử lý nước thải – Ts.Nguyễn Trung Việt cung cấp những kiến thức tổng quan về các công nghệ xử lý nước thải hiện nay, những công thức tính toán thiết kế các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước thải.

Giáo trình xử lý nước thải - Ts.Nguyễn Trung Việt
Giáo trình xử lý nước thải – Ts.Nguyễn Trung Việt

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.1. Tổng quan về các biện pháp xử lý nước thải
1.2. Phương pháp xử lý lý học

1.2.1. Song chắn rác

1.2.2. Lắng cát

1.2.3. Lắng

1.2.4. Tuyển nổi

1.2.5. Lọc

1.3. Phương pháp xử lý hóa học và hóa lý

1.3.1. Trung hòa

1.3.2. Oxy hóa khử

1.3.3. Keo tụ – tạo bông

1.3.4. Hấp phụ

1.3.5. Trao đổi ion

1.4. Phương pháp sinh học

1.4.1. Phương pháp kị khí

1.4.2. Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí

1.4.3. Hồ sinh vật

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
2.1. Song chắn rác

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Phân loại SCR

2.1.3. SCR lớn

2.1.4. SCR trung bình và nhỏ

2.2. Nghiền

2.2.1. Mục đích

2.2.2. Vị trí đặt máy nghiền rác

2.2.3. Ưu và nhược điểm

2.3. Bể lắng cát

2.3.1. Nguồn cát

2.3.2. Mục đích

2.3.3. Cơ sở lý thuyết

2.3.4. Đặc tính và số lượng cát trong nước thải

2.3.5. Thiết kế bể lắng cát

2.4. Bể điều hòa

2.4.1. Mục đích

2.4.2. Những lưu ý khi thiết kế bể điều hòa

2.4.3. Xác định thể tích bể điều hòa

2.5. Bể lắng đợt 1

2.5.1. Mục đích

2.5.2. Nguyên tắc

2.5.3. Thiết kế bể lắng

2.5.4. Hiệu quả lắng cặn và khử BOD5

2.5.5. điều chỉnh pH và bổ sung dinh dưỡng

2.6. Tuyển nổi

2.6.1. Nguyên tắc

2.6.2. Thiết bị tách dầu

2.6.3. DAF

2.6.4. Tuyển nổi bằng sục khí qua tấm sứ – khuếch tán bằng vật liệu xốp

2.7. Lọc

2.7.1. Các dạng thiết bị lọc

2.7.2. Thiết bị lọc dưới tác dụng của trọng lực

2.7.3. Bể lọc chậm

2.7.4. Bể lọc nhanh

2.7.5. đặc tính vật liệu lọc

2.7.6. Phương pháp rửa lọc đối với bể lọc nhanh

2.7.7. Cải tiến quá trình của bể lọc nhanh

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HÓA LÝ
3.1. Keo tụ tạo bông

3.1.1. Cơ sở

3.1.2. Khuấy trộn

3.1.3. Tạo bông

3.1.4. Tapered Floculation

3.1.5. Năng lượng khuấy trộn

3.2. Hấp phụ

3.2.1. Hệ thống thiết bị hấp phụ

3.2.2. Tái sinh chất hấp phụ

3.3. Công nghệ thẩm thấu ngược

3.3.1. Hiên tượng thẩm thấu

3.3.2. Kỹ thuật thẩm thấu ngược

3.4. Trao đổi ion

3.4.1. Nguyên lí trao đổi ion

3.4.2. Tính năng chất trao đổi ion

3.4.3. Nguyên lý trao đổi tháp cố định

Link download

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook