Bài Giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường – Chế Đình Lý

I. Giới thiệu Bài giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường

Bài giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường – Chế Đình Lý giúp người học trang bị tư duy và phương pháp luận hệ thống, nắm vững các khái niệm và nguyên lý, vận dụng vào thực tiễn ngành nghê cũng như cuộc sống đời thường, trang bị một số các công cụ phân tích liên quan đến các hệ thống tự nhiên, xã hội nhằm giải quyết các nhiệm vụ phân tích trong lĩnh vực môi trường.

Bài giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường - Chế Đình Lý
Bài giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường – Chế Đình Lý

II.MỤC LỤC

Bài 1: Phân tích hệ thống môi trường – Phương pháp luận hệ thống
 1. Khái niệm về phân tích hệ thống môi trường (environmental system analysis = esa)
 2. Phân biệt cách tiếp cận phân tích cổ điển và cách tiếp cận phân tích hệ thống
 3. Phân loại các hệ thống

4.Cơ sở phương pháp luận của tiếp cận hệ thống: điều khiển học  (cybernetics) và khoa học hệ thống (system science)

 1. Khái niệm hệ thống và các khái niệm cơ bản liên quan

6.Bốn thành phần của phương pháp luận hệ thống: Phân tích, Tư duy, Tiếp cận và Công nghệ hệ thống

Bài 2:  Phân tích hệ thống các hệ sinh thái

1.Ý nghĩa và sự cần thiết của việc phân tích hệ thống các hệ sinh tahsi

 1. Khái niệm về sinh thái học
 2. Các khái niệm về hệ sinh thái
 3. Phương pháp và kỹ năng phân tích các hệ sinh thái

4.1) Thành phần cấu trúc tổng quát của các hệ sinh thái

4.2) Ranh giới –Hệ sinh thái và môi trường: môi trường nội hệ và môi trường ngoại hệ

4.3) Các tiến trình biến đổi cơ bản trong các hệ sinh thái

4.4) Động thái của các hệ sinh thái tự nhiên:

4.5) Cơ cấu cấp bậc trong hệ sinh thái  địa cầu

 1. Các ứng dụng của phân tích hệ thống các hệ sinh thái
Bài 3: Phương pháp phân tích SWOT xây dựng định ,Hướng chiến lược phát triển cho các hệ thống
 1. Khái niệm về SWOT
 2. Ý nghĩa của SWOT
 3. Sáu giai đoạn thực hiện phương pháp phân tích SWOT

3.1) Xác định mục tiêu của hệ thống

3.2) Xác định ranh giới hệ thống

3.3) Phân tích các bên quan (thành phần bên trong hệ thống, các thành phần bên ngoài hệ thống) xây dựng khung làm việc cho phân tích SWOT

3.4) Phân tích SWOT

3.5) Giai đoạn vạch ra chiến lược hay giải pháp

3.6) Giai đoạn xử lý xung đột mục tiêu và xếp thứ tự các chiến lược

Bài 4:  Công cụ phân tích Logframe
 1. Nhận dạng các dự án liên quan đến môi trường tài nguyên
 2. Khái niệm về phương pháp LOGFRAME
 3. Sử dụng LFA Bài giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường
 4. Các thuật ngữ trong LFA
 5. Các giai đoạn thực hiện LFA

5.1) Giai đọan phân tích

5.1.1/ Phân tích tình huống – hoàn cảnh Phân tích các bên có liên quan-Hội thảo về khung luận lý:

5.1.2/ Phân tích vấn đề (The Analysis of Problems):

5.1.3/ Phân tích mục tiêu (Objectives Analysis):

5.1.4/ Phân tích chiến lược (Strategy Analysis):

5.1.5/ Kiểm tra tính hợp lý (logic) của cây

5.2) Giai đoạn lập kế hoạch (The Planning Phase)

5.2.1/ Lập ma trận khung luận lý

5.2.2/ Thiết lập tiến độ thực hiện các họat động

5.2.3/ Thiết lập các bảng thống kê dự trù nguồn lực cho dự án

5.2.4/ Viết thuyết minh dự án

Bài 5: :Các công cụ phân tích hệ thống môi trường
 1. Tổng quan về các công cụ phân tích hệ thống môi trường
 2. Tóm tắt về công cụ đánh giá tác động môi trường (EIA hay ĐTM)
 3. Phân tích chu trình sống sản phẩm (LCA)
 4. Đánh giá rủi ro môi trường (ERA)
 5. Phân tích luồng vật liệu (MFA)
 6. Phân tích biến vào – biến ra (IOA)

Thực hành: Ứng dụng LCA để xác định định hướng bảo vệ MT

Bài 6: Phân tích hệ thống trong các hệ quản lý – quy trình quản lý .

Phân tích hệ thống ứng dụng chung cho các lọai hệ thống quản lý

Những ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh

nghiệp

Nguyên lý và nội dung thiết kế hệ thống quản lý môi trường

1) Phân tích cấu trúc hệ thống Bài giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường

2) Xác định ranh giới hệ thống quản lý

3) Phân tích mục tiêu của hệ thống quản lý

4) Các tiến trình biến đổi trong hệ thống quản lý

5) Động thái của các tổ chức quản lý

6) Cơ cấu cấp bậc  các tổ chức quản lý

7) Xem xét tính trội của hệ thống trong quản lý

8) Ứng dụng: xây dựng các quy trình quản lý

Download

>>>>Click vào đây đê tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook