Bài giảng Độc Tố Học Môi Trường – Trần Thị Mai Phương

I. Giới thiệu Bài giảng Độc tố học Môi trường

Bài giảng Độc Tố Học Môi Trường – Trần Thị Mai Phương nhằm cung cấp các kiến thức về độc tố học môi trường, Sự liên quan giữa độc tố học môi trường và phát triển công nghiệp hóa chất, Phân loại độc chất theo độc tính, phân loại độc chất môi trường, quá trình chuyển biến của độc chất trong môi trường, các phản ứng của sinh vật độc tố.

Bài giảng Độc Tố Học Môi Trường - Trần Thị Mai Phương
Bài giảng Độc Tố Học Môi Trường – Trần Thị Mai Phương

II.MỤC LỤC

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘC TỐ HỌC MÔI TRƯỜNG

1.1 Định nghĩa , các khái niệm cơ bản độc học môi trường

1.2 Lịch sử phát triển ngành độc tố học môi trường

1.3 Sự liên quan giữa độc tố học môi trường và phát triển công nghiệp hóa chất

1.4 Một số khái niệm cơ bản về độc học

1.5 Phân loại độc chất theo độc tính

Chương 2: PHÂN LOẠI ĐỘC CHẤT MÔI TRƯỜNG

2.1 Phân loại độc chất môi trường

2.2 Kim loại nặng

2.3 Các hợp chất hữu cơ thơm mạch vòng

2.4 Các hợp chất hữu cơ chlor

2.5 Các loại thuốc bảo vệ thực vật

Chương 3: QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN CỦA ĐỘC CHẤT TRONG MÔI TRƯỜNG

3.1 Nguyên lý và đơn vị độc chất học

3.2 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng

3.3 Diễn biến và con đường đi của độc chất

3.4 Chu trình sinh địa hóa học của các chất độc

Chương 4: CÁC PHẢN ỨNG CỦA SINH VẬT VỚI ĐỘC TỐ

4.1 Xâm nhập độc chất vào cơ thể

4.2 Sự tích tụ sinh học

4.3 Sự khuếch đại sinh học

4.4. Các dấu hiệu sinh học

Chương 5: ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG NƯỚC

5.1 Đối tượng nghiên cứu

5.2 Thử nghiệm độc học

5.3 Những yếu tố cần thiết và quan trọng để đo độc tính

5.4 Đánh giá và ước lượng liều lượng

Chương 6: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỌC HỌC MÔI TRƯỜNG

6.1 Phương pháp luận

6.2 Nghiên cứu đánh giá rủi ra độc học môi trường

Chương 7: ĐỘC TỐ HỌC VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

7.1 Khái niệm OEL

7.2 Cơ sở thiết lập giá trị OEL

7.3 Mục tiêu và giới hạn OEL

Download

3.5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook