Anaerobic Treatment of Thermally-Hydrolysed Sewage Sludge (THSS)

Anaerobic Treatment

I. GIỚI THIỆU

Anaerobic Treatment of Thermally-Hydrolysed Sewage Sludge (THSS) ( Xử lý kỵ khí gia nhiệt – Thuỷ phân bùn thải (THSS) )

Anaerobic Treatment of Thermally-Hydrolysed Sewage Sludge (THSS)
Anaerobic Treatment of Thermally-Hydrolysed Sewage Sludge (THSS)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Xử lý kỵ khí gia nhiệt – Thuỷ phân bùn thải (THSS).

Phân hủy kỵ khí là một kỹ thuật thích hợp để làm giảm và ổn định bùn trước khi thải cuối cùng (Speece,2001). Tuy nhiên, phân huỷ kỵ khí thông thường là không hiệu quả do thời gian lưu thủy lực dài (HRT) (ZhijunWang et al., 2009). Tỷ lệ thủy phân bùn thải được coi là bước hạn chế tỷ lệ trong toàn quá trình phân hủy yếm khí (Pavlostathis và Gossett, 1986).

Một số tiền xử lý (sử dụng ozon, axit hoặc kiềm,thủy phân nhiệt, giải thể cơ khí, siêu âm, vv) của bùn để tăng phần thủy phân và để nâng cao năng suất tạo khí sinh học đã được thực hiện (Muller, 2001).

Quá trình thuỷ phân gia nhiệt bùn thải (THSS), mà chủ yếu lở dạng hòa tan, có thể thu được bằng cách thủy phân ở cả nhiệt độ và áp suất cao. Do đó, sản xuất khí sinh học có thể được tối đa do giảm HRT.
Trong nghiên cứu này, khả năng xử lý yếm khí của quá trình được đánh giá sử dụng tiềm năng metan sinh hóa (BMP) kiểm tra và hàng loạt bể phản ứng kỵ khí (ABFR). Theo đó, sản xuất khí sinh học và hiệu quả loại bỏ chất hữu của xử lý yếm khí của THSS sẽ được đánh giá bằng một tầng UASB và liên tục hai giai đoạn kỵ khí quá trình.

 

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook