Development of a Novel 3-Stage BAF System for Enhancing Nitrification Performance at Short Hydraulic Retention Time

3-stage baf system

I. GIỚI THIỆU

Development of a Novel 3-Stage BAF System for Enhancing Nitrification Performance at Short Hydraulic Retention Time ( Phát triển của một giả thuyết  Hệ thống BAF 3-Stage. Nâng cao hiệu suất nitrat hóa với thời gian lưu nước ngắn )

Development of a Novel 3-Stage BAF System for Enhancing Nitrification Performance at Short Hydraulic Retention Time
Development of a Novel 3-Stage BAF System for Enhancing Nitrification Performance at Short Hydraulic Retention Time

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Phát triển của một giả thuyết  Hệ thống BAF 3-Stage. Nâng cao hiệu suất nitrat hóa với thời gian lưu nước ngắn.

Các hệ thống sinh học lọc sục khí (BAF) đã được phát triển ở châu Âu và áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới như là một hệ thống xử lý nước thải mới.

Nó sẽ sử dụng một vật liệu dạng hạt như sự hỗ trợ cho các màng sinh học vi sinh vật, cung cấp các hành động lọc nâng cao

BAF cũng cung cấp một sự thay thế nhỏ trong các quá trình trong môi trường khí thông thường. Ngoài ra, BAF có thể đạt được hiệu suất  nitrat hóa cao hơn so với quá trình tăng trưởng lơ lửng (SGP), do thực tế rằng hệ thống là quá trình tăng trưởng dính bám (AGP).

Mặc dù hệ thống BAF có nhiều lợi thế như đã đề cập ở trên, hệ thống bắt buộc phải được vận hành một cách hiệu quả với lưu nước ngắn hơn (HRT) so với các điều kiện HRT hiện nay bởi vì các tiêu chuẩn nước thải nghiêm ngặt hơn cho T-N được dự kiến trong việc xử lý số lượng gia tăng của nước thải.

Tuy nhiên, nó đã được báo cáo từ các nghiên cứu trước đây rằng việc thực hiện quá trình nitrat hóa của hệ thống BAF đã xấu đi khi HRT ngắn.

Do đó, công trình này nhằm đề xuất một cuốn tiểu thuyết hệ thống BAF3 giai đoạn mới có thể thực hiện quá trình nitrat hóa gần như hoàn hảo trong khi HRT ngắn, dưới 1 giờ bằng cách kết hợp một bể phản ứng sục khí BAF liên tục vào các biến đổi Ludzack-Ettinger (MLE) -Loại hệ thống BAF.

 

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook