Effect of initial total solids concentration on biological hydrogen production from organic solid waste without pH control

biological hydrogen production

I. GIỚI THIỆU

 

Effect of initial total solids concentration on biological  hydrogen production from organic solid waste without  pH control (Ảnh hưởng của nồng độ chất rắn ban đầu về sản xuất hydro sinh học từ chất thải rắn hữu cơ mà không kiểm soát pH)

Effect of initial total solids concentration on biological hydrogen production from organic solid waste without pH control
Effect of initial total solids concentration on biological hydrogen production from organic solid waste without pH control

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của nồng độ chất rắn ban đầu về sản xuất hydro sinh học từ chất thải rắn hữu cơ mà không kiểm soát pH

Giới thiệu

Hiện nay có một mối quan tâm lớn về hydro (H2) sản xuất như một loại nhiên liệu sạch. Việc áp dụng các giai đoạn thủy phân-acidogenic của xử lý kỵ khí quá trình là một sự thay thế thích hợp để sản xuất H2

và để có được nước thải giàu hữu cơ hòa tan vấn đề, sáng tác bởi các acid béo bay hơi (VFA), lactate và dung môi (acetone và ethanol). các hữu cơ phần chất thải rắn đô thị (OFUSW) đã được sử dụng như là chất nền để giảm chi phí của H2

Nó đã được chứng minh rằng tổng rắn ban đầu (TS) nồng độ ảnh hưởng đến việc sản xuất hydro.

Các giá trị TS ban đầu được áp dụng bởi nhiều tác giả khác nhau 1,3-50 g / L. Tuy nhiên, sản lượng của hydro sản xuất là khác nhau khi TS khác nhau ban đầu (Fountoulakis và Manios, 2009).

 

Mục tiêu

Mục tiêu của nghiên cứu này là để xác định hiệu quả tổng chất rắn ban đầu về sản xuất hydro sinh học từ chất thải rắn hữu cơ mà không kiểm soát pH ban đầu, và trong quá trình lên men.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook