Giáo Trình Tua Bin Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) – Võ Sỹ Huỳnh

I. Giới thiệu Giáo trình Tua bin nước

Giáo trình Tua Bin Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) – Võ Sỹ Huỳnh, 200 Trang

Sách Tuabin nước là tài liệu chuyên khảo cho các kỹ sư, trung cấp làm việc trong lĩnh vực tư vấn, thiết kê chế tạo, lắp đặt vận hành tuabin trong nhà máy thuỷ điện và hệ thống điện. Nó là tài liệu phục vụ chơ nghiên cứu khoa học vỏ giảng dạy chuyên ngành Máy và tự động thuỷ khí.

Sách Tuahin nước giới thiệu:

Nguyên lý, tính năng các loại tuabin nước làm việc trong nhà máy thuỷ điện.

Phạm vi sử dụng của các loại tuahin nước và phương pháp chọn tuabin nước cho nhà máy thuy diện.

Tính toán thủy lực, xác đinh kích thước hình dạng phần dẫn dòng tuahin nước, buồng dẫn. bánh công tác và buồng hút.

Tính bền một số chi tiết tuabin nước.

Nguyên lý làm việc của bộ điều tốc và các sơ đồ của các bộ điều tốc.

Để phát triển thuỷ diện à nước ta, nhất là thuỷ điện nhỏ, sách đã đề cập tới các phương pháp thiết kế bánh công tác, buồng dẫn và buồng hút của các loại tuabin. Các kỹ sư thiết kế có thế sử dụng sách này cho việc lựa chọn tuabin, xác đinh các kích thước cơ bản của tuabin cho nhà máy thuỷ diện. Cán bộ và công nhân vận hành có thể tham khao tài liệu này nắm vững các tính năng của tuabin để khai thác tối ưu và an toàn nhà máy thuỷ điện.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Giáo trình Tua Bin Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Võ Sỹ Huỳnh
Giáo trình Tua Bin Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) – Võ Sỹ Huỳnh

II.MỤC LỤC

Lời nói đầu                                                                                                                    3

Chương 1: Khái niệm cơ bán về tua bin nước                                                                     5

1.1.   Tuabin nước và sự phát triển của nó                                                                   5

1.2.   Sơ đồ các trạm thuỷ điện                                                                                   8

1.2.1.  Nguvên lý chung                                                                                       8

1.2.2. Sơ đồ trạm thuỷ điện                                                                                  8

1.3.   Các thông số của dòng chảy và tua bin nước                                                         10

1.3.1.  Cột áp                                                                                                     10

1.3.2.  Lưu lượng                                                                                                11

1.3.3.  Công suất                                                                                                 II

1.3.4.  Hiệu suất                                                                                                 11

1.3.5.  Đường kính bánh công tác và số vòng quay tuabin                                       11

1.3.6.  Số vòng quay dặc trưng của tuabin                                                             12

1.4. Phân loại và phạm vi sử dụng tuabin                                                                   12

1.4.1.  Phân loại theo dạng năng lượng của dòng cháy                                             12

1.4.2.  Tuabin phản lực                                                                                        13

1.4.3.  Tuabin xung lực                                                                                       14

1.4.1.  Phân loại theo số vòng quay đặc trưng                                                        15

1.5. Các bộ phận chính của tua bin nước                                                                      16

1.5.1.  Phẩn dẫn dòng của tuabin phản lực                                                             17

1.5.2.  Phần dẫn dòng cứa tuabin xung lực                                                            20

Chương II: Quá trình làm viộc của tuabin nước                                                                 21

2.1.   Dòng cháy trong tua bin nước                                                                            21

2.1.1.   Tính chất của dòng chảy                                                                            21

2.1.2.   Phản lực của dòng chảy                                                                             23

2.2.   Phương trình cơ bản của luabin nước                                                                 25

2.2.1.   Phương trình momcn động lượng – phương trình cơ bản cùa tuab n               25

2.2.2.   Phương trình Becnuli viết cho dòng tương đới                                             27

2.2.3.   Phương trình điều chỉnh lưu lượng                                                             28

2.3.   Luật tương tự và các đại lượng của dàn của tuabin                                       30

2.3.1.   Các điều kiện tương tự                                                                             30

2.3.2.   Các quan hệ tương tự trong luabin                                                             31

2.3.3.   Các đại lượng quy dẫn của tuabin                                                              33

2.3.4.   Sô vòng quay đặc trưng của tuabin                                                            33

2.3.3.   Tính toán hiệu suất tuabin thực tế tuabin mô hình                                        34

2.4.   Vấn đề tổn thất trong mô hình hoá tuabin                                                          34

2.4.1.   Tổn thất thuỷ lực                                                                                     34

2.4.2.   Tổn thất thể tích                                                                                       36

2.4.3.   Tổn thất cơ khí                                                                                        36

Chương III: Hiện tượng xâm thực trong tuabin                                                                38

3.1.   Hiện tượng xâm thực và lác hại của nó                                                              38

3.2.   Điều kiện xảy ra xâm thực và hệ số xâm thực của tuabin                                    39

3.3.   Chiều cao hút và các biện pháp chống xâm thực                                                 41

3.3.1.   Chiều cao hút                                                                                          41

3.3.2.   Biện pháp chống xám thực                                                                        42

3.4.   Hiện tượng mài mòn trong tuabin                                                                     43

Chương IV: Đường đặc tính của tuabin                                                                           44

4.1. Mô hình vật lý và hệ thống thí nghiệm                                                                44

4.1.1.   Hệ thống hở               Giáo trình Tua Bin Nước                                                                             44

4.1.2.   Hệ thống kín                                                                                           45

4.2.   Xác định các thông số của tuabin                                                                      45

4.2.1.   Các bước tiến hành thí nghiệm mô hình                                                     45

4.2.2.   Cách xác (lịnh các thông số tunhin                                                             46

4.3.   Các đường đặc tính của tuabin                                                                          49

4.3.1.   Đường đặc tính đơn                                                                                 49

4.3.2.   Đường đặc tính tương đối                                                                         51

4.3.3.   Đường đặc tính lổng hợp                                                                          31

4.3.4.   Đường dặc tính lổ máy                                                                             58

Chương V: Thiết kế bánh công tác của tuabin nước                                                           59

5.1. Chọn và xác định các thông số của tuabin                                                            59

5.1.1.   Chọn tuabin        Giáo trình Tua Bin Nước                                                                                     59

5.1.2.   Xác định các thông số chính của tuabin                                                      62

5.1.3.   Các bài toán trong nghiên cứu và thiết kế tuabin nước                                 65

5.2.   Thiết kế bánh công tác của tuabin hướng trục                                                     66

5.2.1.  Đặc điểm của tuabin hướng trục                                                                 66

5.2.2.   Chọn các thông số và biên dạng phần dẫn dòng của tuabin hướng trục           69

5.2.3. Thiết kế cánh bánh công tác hướng trục                                                       75

5.3. Thiết kế bánh công tác của tuabin tâm trục                                                          89

5.3.1.   Chọn biên dạng của mặt cắt kinh tuyến và một số thông số khác                   89

5.3.2.   Xác định mật dòng trong mặt cắt kinh tuyến                                               91

5.3.3.   Thiết kế bánh công tác của tuabin tâm trục                                                 96

5.4,   Thiết kẽ’ cánh bánh công lác cim tuabin hướng chco                                           115

5.4.1.   Đặc điếm của tuabin hướng chéo                                                               115

5.4.2.   Các thông số hình học và thông số thuỷ lực của tuabin hướng chéo               115

5.4.3.   Thiết kế cánh bánh công tác của tuabin hướng chéo                                     116

Chương VI: Thiết kế bộ phận dẫn dòng của tuabin nước                                                   117

6.1.   Thiết kế buồng dẫn                                                                                         117

6.1.1.   Buồng xoắn                                                                                            117

6.1.2.   Trụ dỡ    Giáo trình Tua Bin Nước                                                                                                126

6.1.3.   Cánh hướng dòng                                                                                    129

6.2.   Thiết kế buồng hút                                                                                         134

6.2.1.   Nhiệm vụ và các thông số dặc trưng                                                          134

6.2.2.   Tổn thất năng lượng trong buồng hút                                                         136

6.2.3.   Ảnh hưởng buồng hút tới dạc tính xâm thực                                               137

6.2.4.   Chọn buồng hút                                                                                       138

Chương VII: Kết cấu và tính toán độ bền cho một số chi tiết của tuabin phán lực                139

7.1.   Bánh công tác của tuabin                                                                                 139

7.1.1. Bánh công tác của tuabin tâm trục                                                               139

7.1.2. Bánh công tác cua luabin hướng trục                                                           142

7.2.   Buồng dẫn                                                                                                     145

7.2.1.   Buồng xoắn và trục dỡ                                                                             145

7.2.2.   Cánh hướng dòng                                                                                    148

7.3.   Trục luabin                                                                                                    154

7.3.1.   Kết cấu và đặc điểm                                                                                 154

7.3.2.   Tính toán trục tuabin đặt dứng                                                                  155

Chương VIII: Tuabin xung lực                                                                                       162

8.1.   Mở đầu      Giáo trình Tua Bin Nước                                                                                                    162

8.2.   Tuabin cao                                                                                                     162

8.2.1.   Nguyên lý làm việc và kết cấu                                                                  162

8.2.2.   Cơ sở lý thu vết của tuabin cao                                                                  163

8.2.3.   Các thông số quy dẩn và số vòng quay đặc trưng của tuabin gáo                   166

8.2.4.   Chọn và tính toán các thông số cơ bản cùa tuabin gáo                                  167

8.3. Tuabin tia nghiêng                                                                                            170

8.3.1.   Đặc trưng và kết cấu                                                                                170

8.3.2.   Các thông số của tuabin và hiệu suốt                                                          170

8.4. Tuabin tác dụng kép                                                                                          172

8.4.1.   Đặc điểm và kết cấu                                                                                 172

8.4.2.   Các thông số của tuabin và hiệu suất                                                          172

Chương IX: Hệ thống điều chinh tuabin                                                                          174

9.1.   Nhiệm vụ và nguyền lý làm việc của bộ điều tốc                                                174

9.1.1.   Nhiệm vụ                                                                                               174

9.1.2.   Nguyên lý làm việc                                                                                 174

9.1.3.   Các bộ phận cơ bản và phân loại bộ điều tốc                                              175

9.1.4.   Đường đặc tính của bộ điều tốc                                                                 176

9.2.   Sơ đổ nguyên lý của một số bộ điểu tốc                                                             177

9.2.1.   Bộ điều tốc tác dụng trực tiếp và gián tiếp không phản hổi                             177

9.2.2.   Bộ điều tốc có phản hổi                                                                           178

9.2.3.   Sơ đồ nguyên lý của bộ điều tốc tuabin cánh quay                                       179

9.2.4.   Sơ đồ bộ điều tốc tuabin cao                                                                     179

9.3.   Sự thay đổi số vòng quay trong diều chính tuabin                                               180

9.3.1.   Sự thay đổi số vòng quay và hệ số sai lệch trong diều chính tuabin                180

9.3.2.   Momen bánh đà         Giáo trình Tua Bin Nước                                                                             181

Phụ lục                                                                                                                       183

Tài liệu tham khảo                                                                                                       194

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook