Quy Hoạch Quản Lý Chất Thải Rắn Huyện An Nhơn Đến Năm 2025

I. Quy Hoạch Quản Lý Chất Thải Rắn Huyện An Nhơn Đến Năm 2025

Quy Hoạch Quản Lý Chất Thải Rắn Huyện An Nhơn Đến Năm 2025 viết về mục đích và quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện an Nhơn, hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện, quy hoạch quản lý chất thải đến năm 2025 của huyện,

 • Nhu cầu trang thiết bị phục vụ quét rác đường phố, Xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn ,Nhu cầu phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt, Nhu cầu xe vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, Nhu cầu nhân công, chi phí và thu hồi chi phí đối với hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt…
 • Quy Hoạch Quản Lý Chất Thải Rắn Huyện An Nhơn Đến Năm 2025
  Quy Hoạch Quản Lý Chất Thải Rắn Huyện An Nhơn Đến Năm 2025

II.MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích của quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện

 • 1.2 Nội dung của quy hoạch quản lý chất thải rắn của huyện
 • 1.3 Mục tiêu quản lý chất thải rắn của huyện

1.3.1 Các văn bản pháp quy của Trung Ương

1.3.2 Quy hoạch quản lý chất thải rắn của Tỉnh

1.3.3 Mục tiêu quản lý chất thải rắn của Huyện

1.4 Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện An Nhon

1.4.1 Thành phần chất thải

1.4.2 Dịch vụ thu gom chất thải rắn, nhân lực và thiết bị hiện hữu

1.4.3 Các bãi rác hiện hữu

1.4.4 Phí hiện hành và thu hồi chi phí

CHƯƠNG 2 QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI ĐẾN NĂM 2025
 • 2.1 Quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2025

2.1.1 Định nghĩa chất thải rắn sinh hoạt

2.1.2 Tốc độ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2025

2.1.3 Kế hoạch quản lý chất thải tại nguồn giai đoạn 2011-2025

2.1.4 Phuơng án thu gom chất thải rắn sinh hoạt 2011-2025

2.1.5 Phuơng án trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

2.1.6 Những yêu cầu đối với hệ thống tiêu hủy chất thải rắn

2.1.7 Bãi chôn lấp hợp vệ sinh của huyện

 • 2.2 Quy hoạch quản lý chất thải công nghiệp đến năm 2025

2.2.1 Định nghĩa chất thải công nghiệp/nguy hại

2.2.2 Hiện trạng và quy hoạch

2.2.3 Các khả năng ngăn ngừa và giảm thiểu chất thải

2.2.4 Khối luợng chất thải công nghiệp hiện tại và trong tương lai

2.2.5 Hệ thống quản lý chất thải công nghiệp

2.2.6 Yêu cầu phát triển năng lực và nâng cao nhận thức

 • 2.3 Quy hoạch quản lý chất thải y tế nguy hại

2.3.1 Định nghĩa chất thải y tế nguy hại

2.3.2 Hiện trạng và quy hoạch Quy Hoạch Quản Lý Chất Thải Rắn Huyện An Nhơn Đến Năm 2025

2.3.3 Quản lý chất thải y tế nguy hại trong tương lai

CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
 • 3.1 Nhu cầu trang thiết bị phục vụ quét rác đường phố
 • 3.2 Xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn
 • 3.3 Nhu cầu phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt
 • 3.4 Nhu cầu xe vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
 • 3.5 Nhu cầu nhân công, chi phí và thu hồi chi phí đối với hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

3.5.1 Nhu cầu nhân công

3.5.2 Chi phí của hệ thống thu gom vận chuyển chất thải

3.5.3 Phí và thu hồi phí thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

 • 3.6 Vốn đầu tư và chi phí vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh

3.6.1 Các lợi ích của bãi chôn lấp hợp vệ sinh sử dụng chung

3.6.2 Tóm tắt vốn đầu tư và chi phí vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh

3.6.3 Thủ tục cho việc sử dụng chung bãi chôn lấp họp vệ sinh

 • 3.7 Tiết kiệm chi phí nhờ xử lý rác hữu cơ tại nguồn
 • 3.8 Đóng bãi đổ rác
 • 3.9 Yêu cầu phát triển năng lực và nâng cao nhận thức

3.9.1 Bối cảnh

3.9.2 Phát triển năng lực và đào tạo trong huyện

3.9.3 Nền tảng của chương trình nâng cao nhận thức giai đoạn 2010-2014

3.9.4 Chiến lược và mục tiêu

3.9.5 Cơ cấu tổ chức và thực hiện

3.9.6 Nâng cao nhận thức thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng

3.9.7 Các yêu cầu để cải thiện hoạt động thu gom rác

3.9.8 Cùng cố hoạt động tái chế chất thải tại nguồn

3.9.9 Phát triển năng lực và huấn luyện trong Huyện

3.9.10 Chi phí của các chương trình phát triển năng lực và nâng cao 77 nhận thức giai đoạn 2012-2025

CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
 • 4.1 Giới thiệu chung
 • 4.2 Các hoạt động chính Quy Hoạch Quản Lý Chất Thải Rắn Huyện An Nhơn Đến Năm 2025

4.2.1 Thành lập Ban quản lý chất thải rắn của Huyện

4.2.2 Thành lập Trung tâm tài nguyên rác

4.2.3 Chiến lược nâng cao nhận thức tổng hợp

4.2.4 Triển khai chương trình làm compost hữu cơ tại hộ gia đình và chợ

4.2.5 Thiết lập hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn

4.2.6 Xây dựng địa điểm tiêu hủy rác

4.2.7 Đảm bảo toàn bộ chất thải y tế được thu gom và xử lý

4.2.8 Cải thiện quản lý chất thải công nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook