Bài giảng Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Nước Và Không Khí Lục Địa

I. Giới thiệu Bài giảng Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường

Bài giảng Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Nước Và Không Khí Lục Địa nhằm cung cấp các kiến thức về quan trắc môi trường: định nghĩa, mục tiêu, chương trình QTMT, phân tích mẫu ở QTMT, QA và QC trong QTMT, xử lý dữ liệu và tư hóa, ứng dụng máy tính trong QTMT, QTMT không khí, nước, hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam.

Slide.Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Nước Và Không Khí Lục Địa
Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Nước Và Không Khí Lục Địa

II.MỤC LỤC

Chương 1: Quan trắc môi trường

1.1 Định nghĩa quan trắc môi trường

1.2 Các mục tiêu QTMT

1.3 Chương trình QTMT

1.4 Trạm và mạng luới quan trắc

1.4.1 Phân loại trạm quan trắc

1.4.2 Yêu cầu cơ bản của vị trí trạm quan trắc

1.5 Lấy mẫu

1.6 Trang thiết bị QTMT

1.7 Phân tích mẫu ở PTN

1.8 QA và QC trong QTMT

1.8.1 Đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC)

1.8.2 Các mục tiêu và cấu thành của chương trình QA

1.8.3 Các dạng mẫu QC

1.8.4 Tiêu chí chấp nhận QC và hành động khắc phục

1.9 Xử lý dữ liệu và tư liệu hóa

1.10 Ứng dụng máy tính trong QTMT

1.11 R&D và dào tạo nhân lực cho QTMT

Chương 2: Quan trắc môi trường không khí

Chương 3: Quan trắc môi trường nước

Chương 4: Hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook