Giáo trình Phát Triển Bền Vững và Nhận Thức Về Môi Trường

I.Phát Triển Bền Vững và Nhận Thức Về Môi Trường

Giáo trình Phát Triển Bền Vững và Nhận Thức Về Môi Trường cung cấp các kiến thức về các đặc điểm địa lý, dân cư và sinh thái của lưu vực sông Mê Công, những hoạt động thực tiễn không bền vững trong lưu vực sông Mê Công, những nguyên tắc phát triển bền vững, hướng tới phát triển bền vững, kinh tế môi trường, đập và phát triển bền vững, tầm quan trọng của rừng đối với lưu vực Mê Công và chương trình phát triển bền vững của ủy hội sông Mê Công….

Phát Triển Bền Vững và Nhận Thức Về Môi Trường
Phát Triển Bền Vững và Nhận Thức Về Môi Trường

II.MỤC LỤC

Bài 1: CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ, DÂN CƯ VÀ SINH THÁI CỦA LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG

1 Một vài số liệu địa lý và dân cư

2. Một hành trình rút gọn xuôi dòng Mê Công

3. Tổng quan tóm tắt về đa dạng sinh học trong lưu vực sông Mê Công

4. Nghề cá ở lưu vực sông Mê Công

5. Rừng trong lưu vực sông Mê Công

6. Tóm tắt những điểm cơ bản

Bài 2: NHỮNG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN KHÔNG BỀN VỮNG TRONG LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG
 1. 1. Những nguyên tắc cơ bản của môi trường và hệ sinh thái
 2. 2. Các tác động không bền vững của con người lên các thành phần sinh thái trong lưu vực sông Mê Công
 3. 3. Tóm tắt những điểm then chốt
 4. Bài 3: NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 5. 1.Cơ sở của phát triển bền vững
 6. 2. Tóm tắt những điểm chính
 7. Bài 4: HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 8. 1. Phát triển bền vững – một hành trình
 9. 2. Làm thế nào để quyết định những dấu hiệu để tìm đường
 10. 3.Giám sát tiến trình phát triển bền vững
 11. 4. Tóm tắt những điểm chính
 12. Bài 5: KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
 13. 1. Quan điểm là tất cả
 14. 2. Các giải pháp thay thế cho kinh tế cổ điển
 15. 3. Đo đạc mức độ tiến gần tới phát triển bền vững
 16. 4. Tóm tắt các điểm cơ bản
 17. Bài 6: ĐẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 18. 1. Tóm tắt lịch sử của đập
 19. 2. Lợi ích từ các đập
 20. 3. Các vấn đề với các đập
 21. 4. Một số giải pháp cho việc phát triển các đập trong tương lai
 22. 5. Một số lựa chọn đối với các đập lớn
 23. 6. Tóm tắt những ý chính
 24. Bài 7: TẦM QUAN TRỌNG CỦA RỪNG ĐỐI VỚI LƯU VỰC MÊ CÔNG
 25. 1. Những mối đe dọa đối với tài nguyên rừng ở lưu vực sông Mê Công
 26. 2. Đối phó với vấn đề mất rừng trong lưu vực sông Mê Công
 27. 3. Chứng nhận rừng được quản lý bền vững
 28. 4. ISO 14001
 29. 5. Các phương thức quản lý rừng bền vững
 30. 6. Tóm tắt các đặc điểm cơ bản
 31. Bài 8: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ỦY HỘI SÔNG MÊ CÔNG (MRC)
 32. 1. Những chương trình phát trieenrn bền vững của Ủy hội sông Mê Công
 33. 2. Tổng quan về các chương trình của Ủy hội sông Mê Công
 34. 3. Tóm tắt những điểm chính
 35. Download

 36. >>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình
5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook