Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường – Bùi Hữu Đạo

I. GIỚI THIỆU

Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường – Bùi Hữu Đạo gồm những vấn đề cơ bản về môi trường, các công ước, điều ước quốc tế và các hệ thống quản lý về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm trang bị những kiến thức cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế; Nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường để vượt qua các rào cản môi trường trong thương mại quốc tế thông qua việc tìm hiểu các quy định quốc tế về môi trường trong quá trình hội nhập, cũng như các quy định của Việt Nam trong Luật Bảo vệ Môi trường.

Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường / Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường

Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường - Bùi Hữu Đạo

Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường – Bùi Hữu Đạo

II. MỤC LỤC

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG

1.1. Môi trường là gì?

1.2. Khoa học môi trường

1.3. Bảo vệ môi trường

1.4. Khủng hoảng môi trường

1.5. Công nghệ môi trường

1.6. Công nghệ sạch

1.7. Ô nhiễm môi trường

1.8. Suy thoái môi trường

1.9. Kinh tế môi trường

1.10. An ninh môi trường

1.11. Sức ép môi trường

1.12. Tiêu chuẩn môi trường

1.13. Hệ sinh thái và vấn đề môi trường

CHƯƠNG 2. HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH VÀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

2.1. Sự hình thành Khí quyển trái đất

2.2. Hiệu ứng nhà kính

2.3. Tầng ozon và nguyên nhân Phá hủy tầng ozon

2.4. Biến đổi khí hậu

CHƯƠNG 3. CÁC DANG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

3.1. Các dạng ô nhiễm chính và các chất ô nhiễm liên quan

3.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 4.1. Các khái niệm cơ bản về môi trường và phát triển bền vững

4.2. Các phương pháp trong quản lý môi trường

4.3. Quản lý tài nguyên thiên nhiên

PHẦN 2. HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 5. CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG

5.1. Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường Việt Nam đã phê chuẩn

5.2. Các điều ước quốc tế về môi trường có liên quan đến thương mại

5.3. Một số điều ước quốc tế về môi trường khác

5.4. Hệ thống rào cản môi trường trong thương mại quốc tế

5.5. Các Hiệp định đa phương về môi trường (MEAs) có liên quan tới thương mại

CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP

6.1. Hệ thống quy định chung

6.2. Tiêu chuẩn về môi trường

6.3. Các loại giấy phép môi trường

6.4. Thuế phí môi trường

PHẦN 3. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

CHƯƠNG 7. MỐI QUAN HỆ GIŨA THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG

7.1. Mối uan hệ giữa thương mại và môi trường

7.2. Một số nguyên nhân gây suy thoái môi trường liên quan đến thương mại

CHƯƠNG 8. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

8.1. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000

8.2. HACCP

CHƯƠNG 9. CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

9.1. Các vấn đề môi trường trong các hiệp định của WTO

9.2. Các vấn đề môi trường trong ASEAN

9.3. Các quy định về môi trường liên quan đến thương mại của một số nước

9.3.1. Nhật Bản

9.3.2. Hoa Kỳ

9.3.3. Liên minh Châu Âu (EU)

CHƯƠNG 10. CÁC GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP VƯỢT RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

10.1. Khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường

10.2. Các giải pháp

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook