Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường – Trịnh Thị Thanh, Đồng kim Loan

I. Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường_Trịnh Thị Thanh

Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường_Trịnh Thị Thanh, Đồng kim Loan bố cục của cuốn sách gồm 3 phần: xử lý các chất gây ô nhiễm không khí, xử lý nước và nước thải, xử lý chất thải rắn.
+ Phần “Công nghệ xử lý khí thải” do ThS. Đồng Kim Loan biên soạn bao gồm 4 chương đầu. Trong phần này tác giả đã đề cập đến nguyên nhân và các nguồn gây ô nhiễm không khí, dạng của các chất thải vào bầu khí quyển, các biện pháp cải thiện bầu không khí nơi sinh sống và làm việc. Đặc biệt tác giả thống kê toàn bộ các phương pháp đã được áp dụng trong thực tế để xử lý bụi và khí thải độc hại, mà điển hình là các công nghệ của Nhật Bản.
+ Phần “Công nghệ xử lý nước thải” gồm từ chương 5 đến chương 10 do PGS. TS. Trịnh Thị Thanh biên soạn đã trình bày các phương pháp cơ bản để xử lý nước và nước thải. Tác giả đã tập trung phần lý thuyết của các quá trình xử lý sinh học và minh họa bằng các ví dụ tiêu biểu cho một số ngành sản xuất công nghiệp.
+ Phần “Công nghệ xử lý chất thải rắn” do TS. Trần Yêm biên soạn gồm 3 chương cuối của giáo trình. Phần này bao gồm các biện pháp (hệ thống) thu gom chất thải rắn đô thị, nông thôn; công nghệ xử lý chất thải (sử dụng lại, tái chế, làm phân compost, sản xuất khí sinh học) và công nghệ chôn lấp chất thải.
Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường_Trịnh Thị Thanh
Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường_Trịnh Thị Thanh

II. MỤC LỤC

PHẦN 1: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI
CHƯƠNG 1 : NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Các nguồn tạo ra khí thải và bụi Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường_Trịnh Thị Thanh

1.2. Các dạng thải vào không khí

CHƯƠNG 2: CÁC BIỆN PHÁP KĨ THUẬT LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ

2.1. Các biện pháp mang tính vĩ mô

2.2. Các biện pháp mang tính cục bộ

2.3. Các biện pháp cải thiện không khí nơi làm việc

2.4. Biện pháp quản lý và vận hành sản xuất

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI

3.1. Khái quát về bụi và xử lý bụi

3.2. Phương pháp xử lý bụi bằng buồng lắng

3.3. Phương pháp xử lý bụi dựa vào lực li tâm (cyclon)

3.4. Phương pháp xử lý bụi bằng lọc màng, lọc túi

3.5. Thu bụi bằng các phương pháp ướt

3.6. Khử bụi tĩnh điện

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HƠI VÀ KHÍ ĐỘC

4.1. Khái quát về hơi và khí độc

4.2. Xử lý khí và hơi bằng phương pháp thiêu hủy

4.3. Phương pháp ngưng tụ

4.4. Xử lý hơi và khí thải bằng phương pháp hấp thụ

4.5. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

PHẦN II. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

5.1. Những ảnh hưởng của ô nhiễm nước gây ra đối với nguồn nước tiếp nhận

5.2. Các điều kiện và các phương án công nghệ xử lý nước thải

CHƯƠNG 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CẤP

6.1. Khử sắt bằng phương pháp làm thoáng

6.2. Triệt khuẩn

CHƯƠNG 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

7.1. Phương pháp xử lý cơ học

7.2. Phương pháp xử lý hóa lý và lý hóa

CHƯƠNG 8: CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC

8.1. Một số vấn đề chung của quá trình xử lý sinh học

8.2. Các phương pháp xử lý

8.3. Các quà trình lọc sinh học

8.4. Xử lý thấm qua đất

CHƯƠNG 9: MỘT SỐ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

9.1. Xử lý các chất vô cơ hòa tan

9.2. Xử lý các chất hữu cơ

9.3. Xử lý và thải bùn

CHƯƠNG 10: CÁC VÍ DỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤ THỂ

10.1. Xử lý nước thải cụ thể Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường_Trịnh Thị Thanh

10.2. Xử lý nước thải chứa crom

10.3. Xử lý các hợp chất cyanides

10.4. Xử lý nước thải nhà máy bia

10.5. Xử lý nước thải chứa dầu

10.6. Xử lý chất thải nguy hại Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường_Trịnh Thị Thanh

PHẦN 3: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
CHƯƠNG 11: THU DỌN CHẤT THẢI RẮN

11.1. Công cụ và phương tiện thu gom chất thải rắn

11.2. Hệ thống, các phương thức thu dọn rác

CHƯƠNG 12: PHÂN LOẠI VÀ GIẢM KÍCH THƯỚC CHÁT THẢI RẮN

12.1. Phân loại chất thải rắn

12.2. Giảm kích thước chất thải rắn

CHƯƠNG 13: CHẾ BIẾN CHẤT THẢI RẮN VÀ BÃI THẢI

13.1. Các mục đích sử dụng

13.2. Chế biến phân vi sinh (compost)

13.3. Sản xuất khí sinh vật (biogas)

13.4. Bãi chứa chất thải rắn (bãi thải)

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook