Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường_Hoàng Đình Thu

I. Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường_Hoàng Đình Thu

Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường_Hoàng Đình Thu nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về sinh thái học, các nguyên nhân và bản chất các dạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời còn trang bị những kiến thức về biện pháp phòng chống và xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và các dạng ô nhiễm khác.

Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường_Hoàng Đình Thu
Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường_Hoàng Đình Thu

II. MỤC LỤC

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SINH THÁI HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Khái niệm về hệ sinh thái, môi trường và tài nguyên

II. Tác động đối với môi trường

III. Các chính sách bảo vệ môi trường

Chương 2: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

I. Tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí

II. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

III. Giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường không khí

Chương 3: Ô NHIỄM NƯỚC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

I.Nguồn nước và Ô nhiễm nguồn nước

II. Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước

III. Quản lý và sử dụng tổng hợp tài nguyên nước

Chương 4: Ô NHIỄM ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC

I. Đặc điểm môi trường đất, nguồn gốc và các tác nhân gây ô nhiễm

II. Các biện pháp bảo vệ môi trường đất

III. Các loại ô nhiễm khác

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook