Giáo trình Cải Tạo Môi Trường Bằng Chế Phẩm Vi Sinh Vật – Chu Thị Thơm

I. Giáo trình Cải Tạo Môi Trường Bằng Chế Phẩm Vi Sinh Vật

Giáo trình Cải Tạo Môi Trường Bằng Chế Phẩm Vi Sinh Vật – Chu Thị Thơm trình bày các phương pháp dùng chế phẩm vi sinh vật để bảo vệ môi trường, đặc biệt là ở nông thôn nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cải Tạo Môi Trường Bằng Chế Phẩm Vi Sinh Vật (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm
Cải Tạo Môi Trường Bằng Chế Phẩm Vi Sinh Vật (NXB Lao Động 2006) – Chu Thị Thơm

II. Mục lục Cải Tạo Môi Trường Bằng Chế Phẩm Vi Sinh Vật

I. Ô nhiễm môi trường và vùng sinh học

II. Vi sinh vật và các chế phẩm

III. Chế phẩm vi sinh vật trong xư lý cải tạo môi trường

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Mai Phương Anh, Trần Khắc Thi, Trần Văn Lài: Rau và trồng rau. Nxb Nông nghiệp – 1996.
 2. Bùi Chí Bửu – Nguyễn Thị Lang: Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa – Nxb Nông nghiệp – 1995.
 3. Luyện Hữu Chỉ và cộng sự. 1997. Giáo trình giống cây trồng.
 4. Công nghệ sinh học và một số ứng dụng ở Việt Nam. Tập II. Nxb Nông nghiệp – 1994.
 5. G.V. Guliaeb, IU.L. Guijop. Chọn giống và công tác giống cây trồng ( bản dịch) Nxb Nông nghiệp – 1978.
 6. Cục Môi trường. Hiện trang môi trường Việt Nam và định hướng trong thời gian tới. Tuyển tập Công nghệ môi trường, Hà Nội, 1998.
 7. Lê Văn Cát, Cơ sở hóa học và kĩ thuật xử lý nước. Nxb Thanh Niên, Hà Nội, 1999.
 8. Chương trình KT – 02, Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học về Bảo vệ môi trường và PTBV, Hà Nội, 1995.
 9. Dự báo thế kỉ XXI, Nxb Thống Kê, 6/1998.
 10. Lê Văn Khoa và Trần Thị Lành, Môi trường và phát triển bền vững ở miền núi, Nxb Giáo dục, 1997.
 11. Luật Tài nguyên nước, Nxb Chính trị quốc gia, 1998.
 12. Lê Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1999.

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook